بررسی مشکلات حسابداری سنتی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

 البته این به این معنی نیست که این مورد هرگز پوشش داده نشده است؛ در عوض ممکن است در بخشهای دیگر چارچوب یا با یک روش دیگر پوشش داده شده است. بنابراین بهتر است برای طراحی یک استاندارد جامع، مفاهیم یا فرآیند فعالیتها،هزینه سود و طرحریزی برای پیادهسازی از استاندارد ITIL و بازرسی از استاندارد COBIT اخذ شود. در محیط اقتصاد محور امروز در سازمان ها علاوه بر دارایی ها مشهود، دارایی های نامشهود نقش کلیدی را در راستای موفقیت هرچه بیشتر سازمان ها به عهده دارند و هر سازمانی در جهت توسعه یک اقتصاد و سیستم دانش محور در تلاش است زیرا این منابع جزئی از منابع بی پایان و از عناصر کلیدی موفقیت هر سازمان هستند و در این میان سرمایه فکری از مهمترین دارایی های نامشهود سازمان است و آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه دارایی های کلیدی سازمان می دانند سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و می توانند نقش بسیار موثری در راستای موفقیت مستمر سازمان ایفا نماید. یکی از مشکلات حسابداری سنتی، ناتوانی آن در اندازه گیری سازمان های دانش محور است(اندرسون ،(۲۰۰۴ از این رو در عصر کنونی که در آن سرمایه فکری زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت است، لازم است منابع کلیدی و محرک های عملکرد سرمایه فکری در سازمان ها توسط مدیران تعیین گردند زیرا به شرکت ها کمک می کند تا کارآمدتر، موثر تر، اثر بخش تر، پربازده تر، و نوآورتر باشند.

علاوه بر این، کسب مزیت رقابتی شرکتها به میزان کمتری تخصیص منابع مالی و فیزیکی و به میزان بیشتری سرمایه فکری بستگی دارد.علاوه بر این از آن جا که سرمایه فکری مورد علاقه گروههای متعددی همچون سهامداران ،مدیران وپژوهش گران وسیاستمداران است لذا اهمیت این پژوهش برجسته کردن نقش عواملی است که بر عملکرد سرمایه فکری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار هستند تا بدین وسیله مدیران بانکی بتوانند در طراحی وپیاده سازی استراتژ ی های سرمایه فکری وهدایت بانکها برای دستیابی به معیارهایشان در توسعه به منظور ایجاد ارزش در شرکت از این پژوهش استفاده نمایند.دلیل انتخاب بخش بانکداری برای پژوهش این است که سرمایه فکری نسبت به سرمایه فکری نسبت به سرمایه فیزیکی در بخش بانکداری نسبت به سایر بخش ها در عملکرد سازمانی اهمیت بیشتری دارد.                                                                                                                  

 بیان مسئله

چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات, یکی از پرکاربردترین و پذیرفته شدهترین در دنیا می باشد. امروز حدود ۵۰۰۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات مدارک ITIL را دارند و حدود ۲۴/۱ از مدیران فناروی اطلاعات در سازمانهای بزرگ با این چارچوب آشنا هستند. گزارشها نشان دادهاند که شرکتها و سازمانهایی که از ITIL در مدیریت IT استفاده کردهاند تا حدی قابل قبول و معنادار، در هزینه و سرعت پاسخگویی به مشتری و میزان بازدهی و سوددهی شرکت، به نتایجی مثبت دست یافتهاند. سازمانها با استفاده از ITIL در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، به دنبال آن هستند که دیدگاه فرایند محور را جایگزین دیدگاه سنتی وظیفه محور کرده و از طریق پیادهسازی فرایندها، رویهها، نقشها و وظایف، تحرک و انعطافپذیری بالایی را در ارائه خدمات فناوری اطلاعات به مشتریان و کاربران درون و برون سازمانی فراهم آورد. با وجود اینکه پیاده سازی ITIL در عملیات فناوری اطلاعات ضروری می شود ، بسیاری از سازمانها در پیاده سازی و ارزیابی آن مشکل دارند ، بنابراین نیاز قطعی برای پژوهش تشخیص داده می شود. پژوهشات دانشگاهی کمی مرتبط با نحوه ارزیابی از نتایج حاصل از آن وجود ندارد. در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت ارزیابی ITIL می باشیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد