بررسی مشکل بازیابی تصاویر و ارائه ی راه حل توسط آگنیو

 

آگنیو و دیگران (۱۹۹۷) مشکل بازیابی تصاویر در وب را ارائه کردهاند. آنها روشی تجربی برای بازیابی تصاویر در وب را توضیح داده، (با استفاده از ویژگی هایی چون رنگ، بافت و اندازه) نمایه هایی را برای انها ایجاد کرده و انها را بر روی خدماتدهنده ها ذخیره کردهاند. در روش آنها امکان جستجو از طریق نمونه وجود دارد (به فصل ۱۳ مراجعه کنید) - یعنی بازیابی تصاویری شبیه به تصویر قبلی، اسمیت و چانگ (۱۹۹۷a) روش مشابهی را توصیف کردهاند که در آن تصاویر و بی بازیابی شده و براساس ویژگ یهای متنی و بصری نمایه می شوند.در دانشگاه واشنگتون تحقیق برای ایجاد میانجی هایی هوشمندتر برای اینترنت درجریان است (اتزیونی" و ولد ۱۹۹۴۸) و در آزمایشگاه پزشکی این دانشگاه بر روی ایجاد مرکزی برای پژوهش دربارهٔ انواع عاملهای هوشمند پردازش اطلاعات کار میشود (بیز، ۱۹۹۴). همچنین، تحقیقات برای تهیهٔ ابزارهایی نرمافزاری در حال انجام است که به بهره گیران شبکهای اجازه دهد تا عامل های مخصوص به خود را ایجاد کنند (مثلاً به مقاله توماس، ۱۹۹۵ نگاه کنید) یا از محتوای خدمات دهندههای انتخابی، فهرستهای خاص خود را تولید نمایند

(جوی، ۱۹۹۶). گروههای دیگری وجود دارند که بر روی موضوعاتی مشابه تحقیق می کنند اما مشکلات بسیار دشواری را پیش رو دارند: ایجاد عاملهایی برای پالایش و طراحی بازخوردهای سفارشی از برنامه های تلوزیونی (کیم" و دیگران، ۱۹۹۶). ایجاد چنین ابزاری بسیار دشوار است زیرا نهایتاً به توسعهٔ فن آوری های مختلفی (تشخیص گفتار، فهم به زبان طبیعی، پردازش بصری، فراگیری ماشینی) وابسته است که هنوز چندان پیشرفته نیستند. برای مطالعهٔ تحقیقی کلی دربارهٔ عاملهای هوشمند که همهٔ موارد، از عامل های محلی گرفته تا عامل های سیار" را در بر داشته باشد به مقاله میج دانز " و دیگران (۱۹۹۶) مراجعه کنید.

ایندر مائر (۱۹۹۵) پس از بررسی عاملهای هوشمند نتیجه گرفته است که این حوزه هنوز در دوران طفولیت خود قرار دارد و برای ایجاد عاملهایی با کاربریهای گسترده تجاری، باید کارهای توسعه ای زیادی انجام شود. او میگوید:

ما هنوز نتوانستهایم عاملهایی عمومی و هوشمند که در تصور خود داریم را تولید کنیم، اما نخستین گامهای اساسی را برد یم. روزی خواهد رسید که عاملهای هوشمند به ما اجازه خواهند داد تا نرمافزارهایی را تولید کنیم که " آنچه منظور ما است نه آنچه میگوییم را انجام دهند. ( ص. 4)

گرچه گفتار ایندر مائر درباره اینکه این حوزه هنوز راهی طولانی در پیش دارد صحیح است، اما او دربارهٔ انچه که می توان به دست اورد بسیار خوشبین است.

عامل های وابسته به اینترنت به این دلیل مورد بررسی قرار گرفتند که اغلب آنها نوعی نمایه سازی و / یا چکیده نویسی (تلخیص) را بر روی منابع اینترنتی اعمال میکنند؛ حتی اگر انجام این امر مستلزم جستجوی نسبتا ساده متنی یا استفاده از روشهای استخراج کلیدواژهای باشد. بسیاری از عامل هایی که در اینجا به طور نمونه ارائه شدند، از فنونی مشابه یا همسان با فنون مطرح شده در دو فصل قبل بهره میگیرند. همانطور که قبلاً گفته شد، گرچه بسیاری ازاین عاملها وظایف سودمندی را به انجام می رسانند و میتوان بعضی از آنها را ابتکاری به شمار آورد، اما مطمئناً اغلب آنها واقعاً هوشمند نیستند.