بررسی منشا آلودگی های نفتی

منشا آلودگی های نفتی

آلودگی نفتی ناشی از حمل ونقل دریایی

در آمار جهانی 15 درصد از کل آلودگی های نفتی مربوط به ترابری نفت کش ها است در حالیکه این رقم در آب های خلیج فارس بسیار بالا و حدود 57 درصد است(لطفی و بقائی ،.(5 :1389خلیج فارس به خاطر موقعیت استراتژیک خود محلّ عبور بیش از 60درصد نفت خام موردنیاز جهان میباشد و به واسطه استقرار پایانههای نفتی متعدد و جابجایی روزانه صدها کشتی نفتکش انتشار آلودگی نفتی در این منطقه در سطح بسیار بالایی صورت میگیرد. ادعا شده است که کشتی ها عامل اصلی آلودگی دریاها محسوب می شود((GOLD/1998/Chapter 1 آلودگی حمل و نقل موارد زیر را شامل می شود.

الف)نشت نفت از نفتکش ها و تخلیه سوخت کشتی : این آلودگی ها معمولا ناشی از معیوب و مستهلک بودن نفت کش هاست و حجم زیادی نفت را به محیط زیست وارد می آورد . نظـام حقـوقی حـاکم بـر مسـئولیت آلودگی نفتی ناشی از نشت از نفت کش ها به موجب کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 خواهـد بـود . در خصوص تخلیه ی نفت از مخزن کشتی نیز اگرچه این نوع از آلـودگی در مقایسـه بـا مـورد قبلـی وسـعت کمتری دارد اما باتوجه به اینکه تمام کشتی ها اعم از نفت کش و غیر نفت کـش و حتـی مسـافربری دارای سوخت هستند احتمال وقوع این نوع از آلودگی بالاست. نظام قراردادی حاکم بـر مسـئولیت در ایـن نـوع از آلودگی، کنوانسیون نفت مخزن سوخت کشتی معروف به بانکر 2001 است که در هردو کنوانسیون اصـولی مانند بیمه ی اجباری و مسئولیت مطلق وتحدید مسئولیت حاکم است

ب)آلودگی ناشی از تخلیه ی آب توازن(:(Ballast water آلودگی دیگری که عامدانه در اثر فعالیت نفت کش ها ایجاد می شود، تخلیه ی آب توازن نفت کش هاست.کشتی های خالی در مسیر برگشت برای حفظ تعادل خود در حین حرکت مقداری آب را وارد مخزن خود نموده ودر نهایت با رسیدن به مقصد بارگیری و تخلیه ی آب آلوده به نفت، موجبات آلوده شدن آب دریا را فراهم می آورند(.( Abecasis-1978:37 ) بیمه گر مسئولیت در این موارد پاسخگوی جبران خسارات نخواهد بود.