بررسی نتیجه اصلی بهره گیری از انجام فعالیت ها به صورت سیستمی و فرآیندی

نتیجه اصلی این تجربه بهره گیری ازمزایای انجام فعالیت ها به صورت سیستمی و فرآیندی است. با امعان نظردر فعالیت های روزمره در خواهیم یافت که ناخواسته بسیاری از کارهایی که برای رسیدن به اهداف خاص انجام می دهیم زائد و حاصل آن چیزی جزاتلاف وقت وانرژی نخواهد بود و چنانچه بتوانیم فرآیند این فعالیت ها رابه درستی تعریف و بر آن اساسی حرکت نمائیم، حداکثر بهره را از زمان کسب نموده ایمانجام کارها به روش فرآیندی باعث می شود که از فعالیت های پراکنده و موازی جلوگیری و کاربه شکل منظم و بارعایت تقدم و تأخر فعالیت ها همراه با امکان کنترل لحظه ای موقعیت ها دنبال شود. کاربرد این موضوع در یکی از فعالیت های روتین دستگاه های اجرایی که رسیدگی به صورت وضعیت کار کرد پیمانکاران بود تجربه و آنچه در این مقوله ذکر گردید حاصل نتایج مطلوب این تجربه است که می تواند به کلیه فعالیت های روزمره تسری پیدا کند. با این روش می نمود. نکته ی دیگر انجام کارگروهی و تشکیل گروه های کاروایجادانگیزه که مهمترین آن توجه به تصمیمات گروه از سوی مدیران ارشد می باشد، از دیگر آموخته های این تجربه بوده است.

ورود به فضای کار سیستمی وفرآیندی و تهیه ی روش های اجرایی فعالیت واصلاح فرآیند های موجود این باور رادرشرکت بوجود آورده است که بسیاری .3 روش های اجرایی موجوددقابل اصلاح و تلخیص می باشندو ادامه ی این رویه ضمن تسریع در انجام فعالیت ها، صرف جویی های قابل توجهی در صرف منابع به دنبال خواهدداشت. امّا به طوراخص این تجربه نتیجه ی جالب توجه دیگری هم به دنبال داشت و آن اینکه پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از اجرای روش جدید، به لحاظ امکان کنترل بهتر نحوه ی انجام این فرآیند نسبت به روش قبلی ، متوجه شدیم که خروجی صورت وضعیت ها با توجه به فرجه زمانی مقرر به میزان قابل توجهی کمتر از ورودی هاست و این بیانگر توقف تعدادی صورت وضعیت بلکه به دلیل عدم نقدینگی یا اتمام اعتبارات پروژه هابود که تجدید درساختار مدیریت تأمین بودجه و نقدینگی پروژه ها را اجتناب ناپذیر ساخت. لذا مدیریت ارشد شرکت مصمم گردید که با استفاده از تجربه قبلی در مورد اصلاح ساختار فرآیند رسیدگی به صورت تا موافقت نامه های مربوطه برای اخذ اعتبار به نوعی تنظیم گردد که متولیان بالادست با اطمینان واعتماد کامل تمامی آنچه که پیش بینی می شود، تأمین نمایند.

همچنین در همین راستا سیستم پیگیری برای اخذ به موقع تخصیص هاو تأمین نقدینگی پروژه هاهم از دیگر مواردی است که دردندسهتا بررسی برای اصلاح روش اجرایی موجود و تدوین ساختار مناسب هيو) باشد. خلاصه آنکه این تجربه نه تنها در نفس خود در مورد نحوه ی رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران راهگشا بوده بلکه فضایی را برای توسعه بهبود روش ها ایجاد نموده است که می توان از دیگر نتایج مطلوب ومهم این تجربه از آن نام برد.