بررسی نظریه جامعه شناسان کلاسیک

مبانی نظری پژوهش

خانواده از جمله نهادهایی است که میتوان با بررسی تحولات آن در طول تاریخ، تغییرات اجتماعی جامعه را مطالعه کرد. در همه دورانهای تاریخی، این نهاد وجود داشته و با تغییر نگرشها و دیدگاههای اجتماعی، دچار تغییرات اساسی شده است.

به عنوان مثال تغییر جامعه از دوران سنتی به مدرن تاثیرات عمدهای بر نهاد خانواده گذاشته است که منجر به تغییر و هم چنین ایجاد مفاهیمی چون خانواده گسترده و خانواده هستهای شده و در آن تقسیم کار و وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر تغییر یافته است. نظریه پردازی درباره خانواده از اولین نظریه پردازان آغاز شد و خانواده به دلیل اهمیت غیر قابل انکار آن همیشه مورد توجه نظریه پردازن قرار داشت که در ادامه خلاصه ای از نظریات از کلاسیک تا پست مدرن آورده بیان شده است.

جامعه شناسان کلاسیک

خانواده به علت نقش بنیادین و ابتداییش در زندگی بشر از ابتدا مورد توجه بسیاری از متفکرین قرار داشت به همین علت هم حضور نظریات خانواده از اولین جامعه شناسان قابل مشاهده است. برای مرور نظریات جامعه شناسان کلاسیک مروری صورت میگیرد بر دیدگاه برخی از مهم ترین جامعه شناسان کلاسیک