بررسی نقش زمان بندی طرح در پروژه

محقق نباید مؤسسه تامین کننده اعتبار بخواهد به وی اعتماد کند، بلکه با ارائه پروپوزال خوب و به کارگیری و توصیف خوب پرسنل واجد صلاحیت برای اجرای پروژه میتواند نظر مؤسسه تأمین کننده اعتبار را به دست آورد. معمولاً سازمان تأمین کننده اعتبار علاقه مند است پروژه به صورت تیمی و با همکاری افراد مختلف اجرا شود. بنابر این محقق باید سعی کند کار تیمی راتعریف نماید

زمان بندی طرح

پس از تامین نیروی انسانی، باید جزییات مربوط به زمانبندی طرح مطرح شود. معمولا جدول زمان بندی را با , مقیاس هفته یا ماه نشان می دهند مگر در مواردی که کار پژوهشی باید در یک مقطع زمانی صورت گیرد که در این صورت، به صورت هفتگی نشان می دهند. 

جدول زمان بندی با هفته اول شروع و همینطور تا هفته آخر ادامه مییابد. در جدول زمانی دانشجو نشان میدهد که مدت زمان لازم برای اتمام طرح تحقیقی، زمان لازم برای هر یک از کارهای اصلی .و ترتیب تقدم و تأخر انجام هر کار چقدر است

- هزینه ها

هزینه ها یکی از عناصر اساسی هر طرح پژوهشی است، در مراحل پایانی کار ممکن است بودجه طرح تمام شود و دانشجو و یا محقق با کمبود بودجه در اجرای طرح خود مواجه شود، لذا بهتر است از همان ابتدای کار دانشجو یا محقق در فکر تهیه فهرست دقیقی از کلیه هزینه ها و هزینه های پیش بینی نشده باشد. حتی اگر محقق در پی تأمین مالی طرح از سازمانی به جز سازمان اصلی نباشد، به منظور اطمینان از توجیه هزینه ها با نتایج پژوهش، باید نسبت به محاسبه هزینه ها اقدام نماید. برای این منظور باید.