بررسی نمایه سازی و چکیده نویسی پایگاه های تصویری از طریق فنون بینایی

نمایه سازی و چکیده نویسی پایگاه های تصویری از طریق فنون بینایی رایانه ای علایق بالقوه زیادی را به خود جلب خواهد کرد. روشهای معمول نمایه سازی - ارائه تصاویر از طریق توصیفگرها یا سایر عناصر متنی - واقعاً رضایت بخش نبوده و کارتر هستند. در بعضی از شرایط می توان در یک پایگاه جستجوی تمام تصویری " (نظیر جستجوی تمام متن) انجام داد؛ یعنی سیستم، تصویری را جستجو می کند که با یکی از ورودیهای کاوشگر بهترین همخوانی را دارد.

کیوریتا و کیتو(۱۹۹۳) این روش را پرسش از طریق نمونهٔ بصری یا بازیابی همانندی" نامیده اند. آنها تعدادی از کاربری های نمونه را شرح داده اند، ازجمله:

۱. وقتی یک علامت تجاری درخواست شود، می توان آن علامت را از اداره پروانه ثبت اختراع پویش "کرده و با پایگاهی از علائم تجاري موجود مطابقت داد.

۲. برای پرسوجو از یک پایگاه موزه یا موزه هنرها، بهره گیر می تواند نمای کلی (مثل یک چشم انداز یا بخشی از یک چشم انداز) یک تصویر را توصیف کند. سیستم نقاشی هایی را جستجو خواهد کرد که به آن تصویر شباهت بیشتری دارد.

دیلورتو و دیگران (۱۹۹۵) اثری را مورد بحث قرار دادهاند که شبیه به اثر کیوریتا و کیتو است؛ تنها تفاوت این دو بررسی در محیط شرکتی است که در آن انجام شده اند. سیستم اطلاعات جغرافیایی و آزمایشی آنها فقط براساس نمایش تصویری یک درخواست بنیان نهاده شده بود و اجازه می داد تا با استفاده از مشخصه های هندسی، ارتباطات توپولوژی و فواصل په جستجو پرداخت.

انواع سیستم کیوبیک انواع مختلفی ازدرخواست های تصویری را فر اهم می آورد دو درخواست عام ترعبارت است ازدرخواست شیئی و درخواست تصویری . درخواست های شیئی، تصاویری را بازیابی میکنند که اشیای تصویری آنها با مشخصه های درخواست انطباق دارد، مثل " یافتن شکل هایی که قرمز و گرد هستند؛ درحالی که درخواست های تصویری، | ویژگی های کلی تصویری را بازیابی میکنند، مثل یافتن تصاویری که بیشتر رنگ مایهٔ قرمز و آبی دارند. برای انجام درخواستهای شیئی، باید اشیاء را در هر صحنه و عموماً ازطریق ترسیم نقشهٔ کلی آن - قبل از درخواستها - شناسایی کرد. فرآینده ترسیم نقشهٔ کلی اشیاء سپس محاسبهٔ صفات با مشخصه های هر شییء و هر تصویر به عنوان یک کل را طبقه بندی تصویری گویند. ابزارهای طراحی پایه ای مثل چهارضلعی، بیضی، چندضلعی، قلم موی از نقاشی و یک ابزار مارپیچ" - که نقشهٔ کلی تصاویر انتخابی را ترسیم میکند - وجود دارند.یک ابزار پر کردن از طریق ترسیم خودکار نقشه کلی پیکسل های شبیه به پیکسل انتخابی پوشش دادن . تصاویری با کنتراست  بالا را تسریع میکند. ( ص. ۸۳-۸۲)