بررسی هندسه ی تاقدیس های خویز و منصورآباد

در این مقاله هندسهی تاقدیسهای خویز و منصورآباد مورد بررسی قرار گرفته است نگاره( ی .(1 دلیل انتخاب این دو ساختار چینخوردگی در این بخش از زاگرس، ارتباط آنها و تأثیر گسل تشان بر هندسهی ناحیه و وجود مخازن نفت و گاز در افق آسماری تاقدیس منصورآباد و افق داریان تاقدیس خویز بوده است (شکل .( 1 بنابراین جهت بررسی الگوی چینخوردگی ناحیه، مدلی سه بعدی از این دو تاقدیس و راندگی میان آنها تهیه و همچنین سه برش عرضی به روش باسک بر روی ساختارهای یاد شده ترسیم گردید.

 

شکل -1 موقعیت منطقهی مورد مطالعه در شمالشرق بهبهان و جنوب غرب دهدشت. موقعیت تنگ تکاب در مرکز تاقدیس خویز و سد مارون که بر روی این تنگ بنا شده است در محدودهی مورد مطالعه (کوه خائیز) مشخص می باشد.

 موقعیت جغرافیایی

تاقدیس خویز و تاقدیس زیرسطحی منصورآباد در 10 کیلومتری شمال شرق بهبهان در فاصله ‌ی بین عرض‌های شمالی 30œ 47" - 30œ 34" و طول‌های شرقی 50œ 37" - 50œ 12" قرار دارند (شکل . (1 طول تاقدیس خویز 43 و عرض آن 5 کیلومتر و تاقدیس منصورآباد نیز بر روی افق آسماری 21 کیلومتر طول و 4