بررسی واحدهای پیش از متن کتاب

-- «شیرازه»: بافت اجزا و اوراق کتاب و نواری پهن که در قسمت صحافی شده  بدنه  کتاب قرار میگیرد تا اوراق جابه جا نشود.

- «تیراژ»: تعداد کتابها و نسخه هایی که از یک اثر، نقشه و سند چاپ و منتشر شده است.

- «ستون»: تقسیمات باریک یک صفحه  کتاب که به صورت خط یا فضایی عمودی، دو یا سه ستون درست میکنند.

قالبهای باریک حروف چاپ که به شکل ستون مرتبط شدهاند. در یک تقسیم بندی دیگر به لحاظی متفاوت، میتوان بخشهای عمده  یک کتاب را اینگونه برشمرد:

- واحدهای پیش از متن

- مهترل

- واحدهای پس از متن

واحدهای پیش از متن کتاب، عبارت است از: صفحه  عنوان (که نام کتاب روی آن نوشته میشود.) صفحه  شناسنامه  کتاب صفحه  اهدا یادداشت ناشر پیشگفتار مؤلف، مترجم، گردآورنده و... فهرست مطالب فهرست تصویرها، جدولها (گاهی این دو فهرست در پایان کتاب قرار میگیرد.)

اما متن از نخستین صفحه  مقدمه یا مدخل یا فصل نخست، « متن» محسوب می شود و شامل بخشها و فصلهایی است که هر کدام عنوان خاصی دارد. و | سر صفحه)، عنوان یک فصل است که از صفحات فرد (چپ) شروعمی شود. متن، از حواشی، زیرنویسی، مقدمه و ملحقات متمایز است. پس از متن در این قسمت، پیوستها، ضمایم، تعلیقات، یادداشتها، فهرستهای موضوعی و نمایه ها، واژهنامه، کتابنامه، غلطنامه، استدراک و ... قرار میگیرد.

البته برخی کتابها به بعضی از این قسمتها نیاز ندارد. شناسنامه  کتاب پشت صفحه  عنوان کتاب، اطلاعاتی را که پیرامون نام کتاب، نویسنده، ناشر، تاریخ نشر، نوبت چاپ و موضوع کتاب می نویسند، «شناسنامه کتاب» میگویند. روی جلد برخی از کتابها یا در صفحه  شناسنامه، شمارههایی را به صورت رمز مینویسند که اختصاراً «شابک» گفته می شود؛ یعنی «شماره  استاندارد بینالمللی کتاب ». هر عدد، اشاره به کشور، ناشر، موضوع و شماره  کتاب است و نام کتاب با مشخصاتش به شبکه  جهانی کتاب شناسی منتقل می شود.