بررسی و شناخت ضوابط و قواعد اکوپارک پردیسان تهران

مقدمه

اکوپارک منحصراً در راستای کاربریهای همخوان با محیط زیست و صنعت بازیافت توسعه مییابد. اکوپارک در بر گیرنده صنایع مرتبط با فنآوری های زیست محیطی، محصولات و خدمات، و مخصوصاً صنایع بازیافتی می باشد.

پیشرفت موفقیت آمیز اکوپارک، مستلزم برنامهریزی دقیق در امور زیربنایی و همچنین چگونگی مدیریت آن است.

برای این منظور همگامی و همسویی رشتههای گوناگون علوم از قبیل مهندسی صنایع، عمران، معماری منظر، شهرسازی و معماری، مدیریت محیط زیست، مدیریت بازرگانی و .. برای ایجاد اکوپارکها مطرح میگردد.

از نظر انسان امروز، شهر جایگاهی است که انسان باید در آن احساس امنیت و آرامش نماید و در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد. اگر شهر مهد تعالی انسان امروزی است، پس هر چه این فضا شاداب تر، سرسبزتر و شکوفاتر باشد، امنیت و آرامش در آن بیشتر و رشد بهنجار و موزون انسانی تامین شده تر است.

اکوپارک فضایی است که رو به سوی شادابی، سرسبزی و شکوفایی دارد که علاوه بر پاسخ دهی به نیازهای روحی-

جسمی، به آرامش، امنیت و تفرج شهروندان، به مشکلات مربوط به محیط زیست و نیز مسایل اقتصادی و صنعتی پاسخ میدهد. اگر مردم از اهمیت محیط زیست و انرژی و ماده به طور عینی آگاه شوند، خود در حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست مشارکت فعال و آگاهانه خواهند نمود. وجود این مکانها، این امکان را به دست میدهد تا ضمن تفریح و سرگرمی و گذران اوقات فراغت، فرصتی برای آموزش افراد درباره محیط زیست اطرافشان که به طور روزمره احتیاج به مدیریت مستقیم انسان (شهروند) دارد، از طریق نشان دادن چگونگی فرآیند این رخدادها، فراهم گردد.

پارکهای اکولوژیکی به عنوان پارکهای تفریحی و تحقیقاتی با اهداف ارتقای آگاهیهای زیست محیطی احداث میگردد. هدف از ایجاد این نوع پارکها علاوه بر توسعه فضای سبز شهری و احداث مکانی برای گردش و گذران اوقات فراغت، فراهم آوردن محیطی علمی، آموزشی برای عموم بازدید کنندگان است که به حل مسایل و مشکلات زیست محیطی به شکل عینی، عملی و ملموس میپردازد. بدین ترتیب بازدید کنندگان را با مشکلات و مسایل زیست محیطی آشنا نموده و سبب ارتقای دانش زیست محیطی آن ها میشود

اکوپارکها مانند سایر پارکها به واسطه پوشش گیاهی واجد "بازدهی اجتماعی" و هم "بازدهی اکولوژیکی"پارک صنعتیمی باشند. منظور از بازدهی اکولوژیکی عبارت از : زیباسازی مناطق شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن و...میباشد(.(2 منظور از بازدهی اجتماعی نیز مکانی جهت گذران اوقات فراغت، تفرج و گردهمایی آموزشی و علمی است. از ویژگی اکوپارکها بازیافت از مواد زاید خود و تولید انرژی با تکیه بر توسعه منابع انرژیهای نو و تجدید پذیر میباشد.

انرژی خورشیدی، باد، بیوماس، بیوگاز به طور متداول در اکوپارکها مورد استفاده قرار میگیرد. ایجاد و تاسیس اکوپارکها در هر جا علاوه بر ایجاد جاذبه برای بازدید کنندگان و ارتقای شناخت علمی و زیست محیطی آن ها در هر گروه سنی، موجب ارتباط بیشتر آنها با مسایل و مشکلات محیط زیستی پیرامون خود به ویژه در جوانان و نوجوانان به عنوان قشرهای تاثیرگذار در جامعه، اشتغال آفرینی و سبب توسعه اقتصادی و علمی در جامعه و در نهایت توسعه پایدار زیست محیطی میشود. میتوان خصوصیات ذیل را به طور اجمال در مورد اکوپارک ها یا پارکهای اکولوژیکی برشمرد