بررسی و مقایسه فشار اولیه و مقدار افزایش فشار مخزن در اثر ژئومکانیکی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

تولید گاز از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز شد و به مدت ۲۲ سال ادامه داشت که در پایان این ۲۲ سال فشار منفدی به حدوداً نصف (% (۵۰ فشار منفذی اولیه کاهش یافت (به ۸ MPa رسید). تولید در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی متوقف شد. پس از آن با ورود جریان طبیعی از آبده اطراف به داخل مخزن فشار افزایش یافت. شروع تزریق CO2 در شبیهسازی از سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۲) سال پس از شروع تولید اولیه) قرار داده شده است که در این زمان فشار منفذی ۹۰ درصد فشار اولیه است. از این سال به مدت ۲۸ سال (از سال ۶۲ تا سال ۹۰ شبیه سازی) تزریق با دبی ثابت ۵۰۰۰۰۰ Sm3/day انجام میشود و سپس به مدت ۳۰ سال (از سال ۹۰ تا سال ۱۲۰ شبیهسازی) دبی تزریق به تدریج کاهش مییابد تا اینکه فشار مخزن به بیش از ۴۰ درصد بالاتر از فشار اولیهاش برسد، آنگاه تزریق متوقف میشود (از سال ۱۲۰ تا ۱۵۰ شبیهسازی تغییر فشار قابل توجهی وجود ندارد).

اثرات ژئومکانیکی  در این مقاله به بررسی و مقایسه فشار اولیه و مقدار افزایش فشار مخزن بر اثر تزریق سیال و تعیین حداکثر فشار قابل تحمل و نیز وقوع یا عدم وقوع گسیختگی در سازندها در قالب مطالعه موردی چند مخزن نفتی دنیا پرداخته شد. مطالعات انجام شده با استفاده از مدلسازی ژئومکانیکی صورت گرفتهاند. تزریق سیال به مخزن موجب افزایش فشار مخزن و لذا بالا رفتن احتمال وقوع گسیختگی برشی (و فعال شدن گسلهای موجود در منطقه) و نیز بالا رفتن احتمال وقوع گسیختگی کششی (و ایجاد شکاف هیدرولیکی) خواهد شد که امنیت پروژه تزریق را به خطر میاندازد. لذا پیش از اجرای عملیات تزریق سیال به مخزن بایستی با استفاده از مدلسازی ژئومکانیکی-مخزن اثرات ژئومکانیکی ناشی از افزایش فشار مخزن را پیشبینی کرده و حداکثر فشار مجاز تزریق را محاسبه کرد. از نتایج این تحقیق میتوان جهت انجام مدلسازیهای ژئومکانیکی-مخزنی مشابه به منظور پیشبینی فشار آستانه تحمل در عملیات ذخیرهسازی زیرزمینی دیاکسید در مخازن تخلیه شده داخل کشور و نیز در پروژههای ازدیاد برداشت از مخازن داخل کشور استفاده نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد