بررسی پانزدهمین واژهی فارسی «س»و معادل آن در زبان عربی و انگلیسی

گزارش چنین میکند جوهری/ سخن را به یاقوت اسکندری

۵- از معانی غریب « گزاردن» یکی نیز نقش کردن است و از این ریشه«گزارش » به معنی نقش جامه آمده است

صاحب کتاب«المعجم» میگوید

« شاعر در نظم سخن استاد نساج است که جامه های متقسوم با فرد و نقوش میبرگهای لطیف و گزارش های دقیق در ان پدیدآرد

بنابراین شرح مختصر فی الجمله و اضح شد که در کلمات مرکب به که جزء دوم پ انها « آلار ( یا ) گزار g است دلات کدام موارد این جزء نی را بايـــد با ذال معجمه نوشت و در کدام معا فی بازاء اخت الراعو باز بس و جه تکرار یاد اورکه هما تطور. که سپاسگزار و خدمتگزار و شمالار گزار و . ثمار گزار بازاء استذال نوشت قانون گذار و کار گذار را باید

س=S=C

حرف پانزدهم از الفبای فارسی حرف پانزدهم  از الفبای ابجدی و ان را « سین» تلقط ی کنند  سین غیر منقوطه سین مهمله وسین سعفض نیز می گویند.در عربی حرف سین و حرف ذال با هم جمع نمی شوند.

33-وقتی دو حرف سین و شین پشت سر هم قرار می گیرد بهتر است یکی از آن ها را با دندانه و یکی از آنها را بدئن دندانه بنویسیم البته با دندانه نوشتن هر دوی آن بهتر است ولی بدون دندانه نوشتن هر دوی آنها غلط خواهد بود قاعده ای نیز s بارهٔ این حرف در حرف -ෆරි بنظر شما رسیده است