بررسی کارایی انواع مختلفی واژگان در حوزه علوم اطلاع رسانی

اکنون INSPEC از اصطلاحات اصطلاحنامه و اصطلاحات متن ازاد، هر دو، استفاده می کند. کین و دیگر (۱۹۷۲) در یک بررسی مهم، کارایی انواع مختلفی واژگان ها در حوزه علوم اطلاع رسانی را مقایسه کردند. مشخصه های بررسی کارایی واژگان را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. از پنج زبان نمایه ای مختلف استفاده شد: UL، یک زبان پس همارای کنترل نشده که نمایه سازان ازطریق گزینش کلمات از خو و مدارک آن را ایجاد کردند؛ CT، زبان پس هماراي اصطلاحات فشرده " متشکل از ۳۰۰ اصطلاح که بر آن ساختار اصطلاحنامه ای اعمال شده بود؛ Pre-HS زبان ساخت یافتهٔ سلسله مراتبی پیش همارا در قالب یک طرح طبقه بندی چهریزهای ؛ HS یک زبان ساخت یافتهٔ سلسله مراتبی (طرح ردهبندی، برای ایجاد امکان استفاده از ان، اصلاح شده بود)؛ Pre-RI یک زبان پیش همارا که با استفاده از عملگرهای ارتباطی فارادان، اصطلاحات از یک ردهٔ سلسله مراتبی با عبارات نمایه ای ادغام شده بودند.

۲. مجموعه ای آزمایشی متشکل از ۸۰۰ مدرک در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی نمایه شد. دو محقق این مجموعه را نمایه سازی کردند و به هر مدرک ۵ اصطلاح اختصاص یافت.

۳. تنظیم فیزیکی نمایه ها کاملاً دستی بود.

۴. شصت و سه درخواست جستجو که از کتابداران و سایر متخصصین اطلاع رسانی گردآوری شده بود با این نمایه ها مطابقت داده شدند.

۱۹.۵ دانشجوی علوم کتابداری و اطلاعرسانی این جستجوها را انجام دادند.

۶. دربارهٔ مرتبط بودن درخواستهای ازمایشی با هر مدرک از مجموعه، بیست محقق قضاوتهای صحیحی ارائه دادند.

۷. آزمایش در نگارش های مختلفی این پنج نمایه تکرار شد. نگارش ها، تغییراتی را در بر داشتند که بر روی زبان نمایه یا سیاستگذاری نمایهسازی اعمال شده بود.بنابراین، متغییرهای اصلی تحقیق به قرار زیر بودند: تاثیر جامع نگری نمایه سازی (یعنی، تعداد اصطلاحاتی که به هر مدرک اختصاص یافته است)، جزء نگری واژگان، روش های مختلفی همارای اصطلاحات در هنگام جستجو، سطح پیوند اصطلاحات (از طریق استفاده از ارجاعات متقابل یا ساختار سلسله مراتبی) در یک واژگان، پیونددادن اصطلاحات وابسته به یکدیگر در زمان نمایه سازی، استفاده از عملگرهای ارتباطی ، و تهیهٔ بافت در فایل جستجو (در یک نمایه انطباق نوری"، کاوشگر از طریق شماره مدرک به فایل بافتی" راهنمایی می شد، یعنی جایی که یک آمد خلي نمایهای الفبایی - زنجیرهای "، محتوای خاصوں موضوعی مورد بحث در مدرک را ارائه میدهد؛ این کار برابر با بافتی است که یک نمایه پیش همارا فرآهم می آورد)