بررسی کارکردهای زیست توده وگیاهان موجود در جنگل های شهری

کارکردهاي زیست توده

گیاهان موجود در جنگل هاي شهري تولید کنندگان اولیه هستند که در جذب دي اکسید کربن و رها سازي اکسیژن از طریق فتوسنتز نقش ایفا می کنند. نرخ سالانه رهاسازي اکسیژن و ترسیب دي اکسید کربن وابسته به ظرفیت فتوسنتزي گیاهان است که ترکیب گونه ها ، سن و ساختار پوشش سبز شهري بر آن موثرند(.(26

پوشش سبز بصورت مستقیم و غیر مستقیم دي اکسید کربن اتمسفري را کاهش می دهد، این گاز یک گاز گلخانه اي است که در افزایش خطر گرمایش جهانی سهیم است. درختان با ذخیره کربن، آنرا را فعالانه طی دوره هاي رشد ترسیب می کنند. همچنین درختان با سایه اندازي، تبخیر و تعرق باعث خنک شدن هوا، کاهش تقاضا براي تهویه هوا و نهایتا اجتناب از انتشار دي اکسید کربن می گردند.

در مقایسه با دیگر شکل هاي زندگی گیاهان، درختان داراي بیوماس بزرگتر، شاخص سطح برگ بیشتر، دوره زندگی طولانی تر و موثرتري در نگهداري کربن و خنک کردن هوا دارند.معمولا از میزان پوشش درخت براي تخمین دي اکسید کربن ذخیره شده استفاده می شود. گونه هاي درختی، سن و شرایط سلامتی آنها، شرایط محیطی و آب و هوا بر میزان جذب و ذخیره کربن در یک شهر موثرند. انتخاب گونه هاي عظیم جثه، تامین مکان ها و شرایط مناسب رشدي، حفظ قدرت درختان، و فراهم آوردن شرایط براي رسیدن درختان به پتانسیل هاي بیولوژیکی (از لحاظ اندازه و فیزیولوژي) می تواند در ترسیب کربن و جلوگیري از انتشار آن در جنگلهاي شهري مقرون به صرفه باشد(.(6