بیان اصول محتوایی در چکیده نویسی و نمایه سازی

اصول محتوایی

۱. اگر محتوی از عنوان مشخص نشود، ممکن است گفتار مقدماتی بیانگر دقیقی از موضوع مورد بحث و روش مورد استفاده باشد. به هرحال، اگر عنوان به خوبی محتوای موضوعی و روش تحقیق را مشخص می کند، مطالعه گفتار مقدماتی زائد خواهد بود.

۲. اگر محتوای موضوعی از عنوان یا گفتار مقدماتی مشخص نشود، ممکن است بخشهای بعدی، حوزه موضوعی مقاله و هدفی نویسنده و اهداف مقاله را بیان کنند. اگر بهره گیر از مقاله به دنبال اطلاعات خاصی باشد، این دو بخش احتمالاً به او در یافتن اطلاعات مورد نیاز کمک خواهند کرد.

در واقع، ممکن است این گفتارهای آغازین از یک چکیده توصیفی موجز تشکیل شده باشند که در بیشتر موارد به بهره گیر کمک می کنند تا دریابد که آیا مراجعه به اصل مقاله ضرورت دارد یا خیر. اما دراینجا چکیده به بهره گیر کمک میکند تا دریابد که محتوای اطلاعاتی مقاله همان اطلاعاتی است که او در جستجوی آن است یا مرتبط با کار او هست یا خیر.

۳. چه مقاله طبیعتی تجربی داشته باشد و چه نظری، باید فرضیات نویسنده - اگر در گفتار مقدماتی مشخص نشده باشند - صراحتاً بیان شوند.

۴. روش های تحقیق باید معرفی شوند. اگر از روشها یا فرآیندهای استاندارد استفاده شده است، توضیح آن ضرورتی ندارد. اگر فرآیندهای مورد استفاده جدید هستند یا ویژگی های تازهای دارند که بر فرآیندهای شناخته شده اعمال شده است، باید این ویژگی ها به روشنی توصیف شوند. باید اصول اساسي الگوها یا فن آوری های جدید، کاربرد و کیفیت های آنها، محدوده کاربرد و درجه صحت آنها بیان شوند.

۵. روش های گردآوری اطلاعات، روش های اندازه گیری، متغییرها، روش جداسازی داده ها، معرفی نمایه ها، فنون خلاصه کردن داده ها، و غیره باید صراحتاً شرح داده شوند. چکیده نویس برای ارزیابی کیفیت کار نویسنده و تعیین روایی و اعتبار نتایج باید به روش گردآوری دادهها و روش تحقیق تاکید داشته باشد.

۶. داده های حاصل، خواه مجموعه ای از نتایج تجربی باشند و خواه بحث های نظری، باید تا حدی ارائه شوند که بتوانند همهٔ جنبه های مهم مقاله را بیان کنند، و باید به اندازهای توضیح داده شوند که خواننده را به نتایج نویسنده رهنمون شوند. دادههای حاصل از یک گونه کامل باید به اندازهای جزئی ارائه شوند که در یک محیط پیش بینی شده علمی بتوان به استفاده های قابل پیش بینی آن دست یافت.

ممکن است دادهها در هر قالبی ارائه شوند؛ معیار ارزیابی ساختار ارائه عبارت است از: استفاده از اقتصادی ترین و قابل فهم ترین روش ارائهٔ ممکن. باید جدول ها، نمودارها، تصاویر و غیره که صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته اند را ذکر کرد اما داده های ارائه شده باید خودکفا باشند، یعنی باید بدون مراجعه به متن چکیده قابل فهم باشند.

7-. روش های دستکاری داده های کیفی و / یا کمی، در صورت استفاده، باید ارائه شوند.استانداردها یا فنون معروف نیازی به توصیف ندارند. استفاده های مختلف یا ویژه از فنون شناخته شده را باید تا حدی توضیح داد که بتوان جنبه های مهم تحقیق را کاملاً ارائه داد و نتایج حاصل را کاملاً اثبات کرد.

۸. باید نتایج منطقی را ارائه کرد. فرضیات و نظریه های ردشده یا اثبات شده باید دوباره بررسی شوند. در اینجا، چکیده نویس مسئولیت تشخیص بین نتایج اثبات شده و نشده و نتایج واقعی و استنتاجات را برعهده دارد. بالاتر از همه، او نباید نتایجی را ارائه دهد که با استفاده از بخش های قبلی چکیده نمی توان انها را اثبات کرد. نباید اظهارنظرهای نادرستی که در مقاله وجود دارند را ارائه داد مگر آنکه همراه با جمله ای باشد که به شدت توجه را به غلط بودن آن نظر و اصلاحیه آن جلب می کند.

۹. میتوان تفسیرهای معتبر و مهمی که نویسنده درباره نتایج بیان کرده است را در متن چکیده گنجاند، به شرط آنکه آنها بتوانند دانش خواننده درباره روابط جدید را افزایش دهند یا ارتباطات قدیمی را اثبات نمایند.

۱۰. در کل چکیده، چکیده نویس باید توانایی خود در تبیین و ساده کردن مطالبی که در مقاله وجود دارند را تمرین نماید.