بیمه ی آلودگی های ناشی از حمل و نقل

یکی از راهکارهای مدیریت ریسک بیمه گران این است که فرانشیز((Deductible را بسیار بالا در نظر مـی گیرند بنابراین بخش قابل توجهی از جبران خسارت بر دوش پیمانکار قرار می گیرد. حال با توجـه بـه اینکـه کارفرما نگران بازپرداخت خساراتی است که مشمول فرانشیز شده است، از پیمانکار می خواهـد تـا تضـمینی برای جبران خساراتی بدهد که بیمه گر خود را از آن معاف ساخته است .پیمانکاران در این موارد راهی به جز رجوع به صندوق های داخلی خود ندارند. شرکت های بین المللی بزرگ نفتی برای این امـر اقـدام بـه ایجـاد باشگاه هایی می نمایند و به صورت سالیانه و یا ماهانه به باشگاه حق عضویت می پردازند تا در مـواردی کـه شرکتهای بیمه ای ،پوشش مورد نیاز را ارائه نکردند و یا فرانشیز بالا منظور نمودند، بتوانند با عضـویت خـود در باشگاه نوعی بیمه ی داخلی داشته باشند و به آن اتکا نمایند .

بیمه ی آلودگی های ناشـی از حمـل و نقـل (بیمـه - Protection and indemnity P & Iانجمـن حمایت و غرامت)

مهم تر از نقش شرکت های بیمه در ارائه بیمه های مسئولیت، نقش باشگاه های حمایـت و غرامـت در ارائه خدمات به مالکین کشتی های عضو است. این باشگاه ها امروزه خدمات متنوع و بسیار ارزشمندی را به اعضای خود ارائه می دهند که یا شرکت های بیمه ای ارائه نمی کنند و یـا بـرای مسـئولیت انهـا کفایت نمی کند. این باشگاه ها بیش تر تعاونیِ هایی هستند کـه مالکـان کشـتی ایجـاد کردنـد تـا ازخدمات حقوقی در محل حادثه بهره مند شوند و به عبارتی اعضای آن ها درعین بیمه گذار بودن، بیمه گر نیز محسوب می شوند .

این باشگاه ها به مثابه ی نوعی بیمه شخص ثالث عمل می کنند و تعهدات مالکان کشتی را در گسـتره ای که شامل آلودگی نفتی دریا نیز می شود، مورد پوشش قرار می دهد. باشگاه پـی انـد آی در ایـن مـوارد پوشش مورد نیاز را در خصوص هزینه های پاکسازی و هزینه های انجام شده برای جلوگیری از نشت بیشتر آلودگی پرداخت می نماید. همانگونه که در عنوان این باشگاه ها مفهوم حمایـت (protection) انعکـاس یافته است، این باشگاه ها در کنترل و پیشگیری از آلودگی ها به اعضا کمک می کنند و در واقـع خـدماتی فراتر از پرداخت خسارت ارائه می نمایند و زیان دیدگان را به سرعت به وضعیت قبـل از خسـارت بـاز مـی گردانند . نکته قابل توجه اینکه این انجمن ها موارد مختلف مسئولیت را پوشش می دهد اما تنهـا مـوردی که انجمن برای خود محدودیت مسئولیت قائل شـده اسـت ،در مـورد آلـودگی هـای دریـایی ماننـد نفـت است.(سلطانی نژاد :1386:ص (54