تاثیر افزایش ضخامت لایه در رفتار جانبی شمع

نتیجه گیری

-1 میزان جابجایی درامتداد طول شمع برای شمع در داخل خاک رس بیشترین مقدار و برای شمع در داخل خاک ماسه ای کمترین مقدار را داشته است و این به خاطر سختی کمتر خاک رس و سختی بیشتر خاک ماسه ای می باشد.

-2 نقطه دوران شمع (نقطه شروع انحنای شمع از حالت قائم) در داخل خاک رس یکنواخت در عمق 12 تا 14 متری قرار دارد در حالیکه برای شمع در داخل خاک ماسه ای این عمق 14 تا 16 متر می باشد.

-3 مشاهده میشود افزایش ضخامت لایه ها از بالا تا عمق 6 متر تاثیر قابل توجهی در میزان جابجایی جانبی نوک انتهایی شمع دارد. از این عمق به بعد، افزایش ضخامت لایهها تاثیری در رفتار جانبی شمع ندارد.

-4 با توجه به موارد یاد شده میتوان نتیجهگیری کرد که جنس لایه های خاکی که در نزدیکی سطح زمین حدوداً در عمقی برابر با 0/21 تا 0/41 برابر طول شمع ( با مقدار میانگین (0/31 قرار دارند تاثیر قابل توجهی در میزان جابجایی جانبی نوک انتهایی شمع دارد.

-5 جنس خاک تاثیر قابل توجهی در محل بوجود آمدن حداکثر لنگر خمشی در امتداد طول شمع ندارد و محل این نقطه تقرباًی 0/11 تا 0/27 برابر طول مدفون شمع در داخل خاک می باشد. افزایش مقدار نیروی افقی وارده بر انتهای شمع باعث می شود که این نقطه به سمت پایین میل کند.