تاثیر بودجه در گزارشگری مالی دولتی

رویه ها، ملاحظه کاري هاي سیاسی سه قوه

در ایران مطابق اصول 53 و 55 قانون اساسی و الزامات آن کنترل بودجه اي بخشی از سیستم مدیریت دولتی است ومنحصراً مالی است.از طرفی بودجه مهمترین سند مالی دولت است و گزارشگري مالی دولتی را با ویژگیهاي زیر تحت تاثیر قرار میدهد :

* بودجه یک بیانیه رسمی است که اهداف و اولویتها و راه هاي تامین منابع مالی را جهت تحقق اهداف اعلام می نماید.

*بودجه یک برنامه مالی حاوي پیش بینی هزینه هاي سال مالی و راه هاي تامین منابع مالی مورد نیاز است.

*بودجه نوعی کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه است.

*بودجه می تواند مبنایی براي ارزیابی عملکرد دولت فراهم نماید.

 معیار اندازه گیري :

در حال حاضر دو معیار اندازه گیري از چارچوب مفهومی حسابداري دولتی و همچنین تجزیه تحلیل ساختار نظام حسابداري کشورهاي پیشرفته بشرح زیر قابل بحث است 

معیاراندازه گیري جریان منابع مالی :

این معیار بر اندازه گیري جریان منابع مالی تاکید دارد. بعبارت دیگرصرفاً ورود منابع مالی و خروج منابع مالی و موجودي پایان دوره منابع مالی ، اندازه گیري و گزارش می شود. این معیارعمدتاً نیازهاي استفاده کنندگان حسابداري را مورد توجه

قرار می دهد. اطلاعاتی که با استفاده از معیار اندازه گیري جریان منابع مالی حاصل می آید عبارتند از :

الف) جریانهاي ورودي و خروجی منابع مالی جاري بر حسب منبع مالی و محل مصرف آن.

ب) کفایت مجموع منابع مالی تحصیل شده براي منابع مالی مصرف شده.

 

ج) مقایسه منابع و مصارف مالی پیش بینی شده با منابع و مصارف واقعی و تعیین مانده پایان سال منابع مالی جاري و تعیین مازاد یا کسري دوره مالی.