تاثیر حذف فاضلاب از آب های سطحی داخل شهر

 اثرات زیست محیطی اجراي طرح

پس از یک دوره بهره برداري اثرات مثبت طرح ظاهر خواهد شد. به دلیل حذف فاضلاب از آب هاي سطحی داخل شـهر، زیبایی و مطلوبیت شهر نمایان خواهد گردید. کاربرد پساب تصفیه شده و لجن در امر کـشاورزي منطقـه سـبب افـزایش تولید غلات و کاهش وابستگی به کودهاي مصنوعی می شود. با این وجود یک منبع مطمئن آبیاري و مواد غـذایی بـراي گیاهان و کشاورزي منطقه فراهم خواهد شد.

بدون شک اجراي این پروژه سبب تغییرات مهمی در کیفیت بیولـوژیکی، شـیمیایی و میکروبیولـوژي آب هـاي سـطحی منطقه بخصوص مسیل هاي فیروزآباد و سرخه حصار خواهد شد که این امر تـاثیرات مفیـدي بـر سـلامتی مـردم بـومی جنوب تهران (که از این آب استفاده می کنند) و مناطق کویري محافظت شده اي دارد که پساب در نهایت به این نقـاط هدایت می شود.

با رعایت استانداردهاي تعیین شده و ضد عفونی مطلوب، مشکلات بهداشتی و انتشار بیماري هاي ناشی از فعالیت هـایی که در آن ها انسان مستقیما با آب هاي سطحی تماس دارد، به شدت کاهش می یابد . ضمنا در اثر عدم تخلیـه فاضـلاب به چاه هاي جذبی از آلودگی آب هاي زیر زمینی به نیترات و میکروارگانیزم ها جلوگیري خواهد شد.