تاریخچه زمانی تحلیل دینامیکی غیرخطی

 ايده مهاربند مقاوم در برابر کمانش در اواسط دهه ٧٠ در ژاپن شکل گرفت . انواع مختلفي از مهاربند  BRB در فاصله سالهاي ١٩٨٠ تا ١٩٩٠ در ژاپن ساخته شد . در سال ١٩٩٨ اين فن آوري به ايالاتمتحده آمريکا انتقال يافت و از سال ٢٠٠٠ به عنوان يک عضو مؤثر لرزه بر مورداستفاده قرار گرفت .[٤]

باوجود توسعه ي اشکال مختلف از BRB همه ي آنها داراي مفاهيم مشترکي هستند.  ويژگي اصلي تمام آنها محصورسازي هسته فولادي توسط يک مکانيزم خارجي براي جلوگيري از وقوع کمانش است .عمومي ترين شکل BRB شامل يک هسته فولادي است که درون يک غلاف فلزي قرار مي رد.فضاي خالي بين هسته و غلاف توسط يک ماده پرکنندهي مناسب مانند ملات پر مي شود .قبل از ريختن ملات يک ماده لغزنده با يک گپ هواي کوچک بين هسته فولادي و ملات فراهم مي شود .اين ماده و همچنين گپ هوا، جهت جلوگيري از انتقال نيروي محوري از هسته مهاربندي به غلاف و ملات تعبيه مي شود .در حقيقت غلاف فولادي و ملات فقط نقش جلوگيري از کمانش مهاربند را بر عهده دارد و تحمل نيروي محوري بر عهده هسته  فولادي است .[٥ ]

سابلي ٣  در سال ٢٠٠١ يک مطالعه آماري بر روي پاسخ سازههاي مهاربنديشده کمانش ناپذير و سازههاي مهاربنديشده همگراي متداول انجام داد، نتيجه 4 اصلي مطالعه اين بود که رفتار قابهاي مهاربنديشده کمانش ناپذير در اکثر موارد بهتر از قابهاي مهاربنديشده همگراي متداول است [ ٦].کلارک و همکاران در سال ١٩٩٩ عملکرد دو قاب ٣ طبقه فولادي را که با سيستم هاي قاب خمشي ويژه و  قاب مهاربنديشده کمانش ناپذير طراحي شده بودند را با يکديگر مقايسه نمودند .نتايج نشان داد که سختي جانبي سيستم مهاربندي کمانش ناپذير نسبت به قاب خمشي ويژه، بيشتر شده و تغيير مکان تراز سقف در سيستم مهاربند کمانش ناپذير نسبت به قاب خمشي ويژه،کاهش پيداکرده است .[ ١]

٢-   مزاياو معايب بادبندBRB:

 در مقايسه بادبندهاي BRB با قابهاي خمشي و بادبندهاي هم محور، اين نوع بادبندها مزاياي زير را به همراه دارند:

١.   سختي جانبي الاستيک بالاي بادبندهاي BRB در تحريکات ضعيف زمين در مقايسه با قابهاي خمشي ، ارضاء محدوديت دريفت آيين نامه ها را تسهيل مي کند.

٢.   بادبندهاي  BRB کمانش نامطلوب بادبندهاي هم محور را حذف کرده و به همين سبب استهلاک انرژي بيشتر و پايدارتري را زمين لرزههاي قوي فراهم مي کنند.

٣.   بادبندهاي  BRB  اگر به وسيله اتصالات پيچي به گاست پليت متصل شوند ازلحاظ اقتصادي قيمت هاي مربوط به جوشکاري کارگاهي به همراه نظارت آن را حذف مي کنند.

٤.   بادبندهاي  BRB   مانند يک فيوز سازهاي قابل تعويض عمل مي کنند که خرابي را در المانهاي  سازهاي ديگر کمينه کرده و قابليت تعويض بعد از زلزله هاي بزرگ را دارا مي باشد.

٥.   بادبندهاي BRB يک طراحي انعطافپذير را به سبب سهولت در تنظيم سختي و مقاومت پديد مي آورند .علاوه بر اين مدل کردن رفتار سيکليک

BRB در آناليزهاي غيرخطي به سادگي ميسر است .