تاریخچه ی مجموعه شهربانو در شهرداری منطقه ۱۱ تهران

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

هر اقدام توسعهای شهری گروه های زیادی را تحتتأثیر قرار می دهد. این اثرات و پیامدها همیشه مثبت و خوشایند نیستند، بلکه در برخی مواقع پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهند داشت؛ بنابراین انجام مطالعات اتا ضروری است تا پیامدهای منفی احتمالی پروژه در مرحله پیش از اقدام توسعه ای شناخته و راهکارهایی برای تعدیل خسارات آن ارائه گردد.

بر اساس مصاحبه های اولیه با زنان منطقه ۱۱ بیان شد که اجرای پروژه مجموعه شهربانو اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، روانی، فرهنگی و … زیادی برای این شهروندان به طور عام و زنان و دختران (به طور خاص) خواهد داشت. بروز این اثرات و پیامدها برای محلات و گروههای تحتتأثیر، شدت و گستره متفاوتی خواهد داشت. این تأثیرات نیز در ابعاد مثبت و منفی مطرح هستند. آنچه مطالعه اتا را برای پروژه شهربانو ضروری میسازد بروز و ظهور پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه بر گروه زنان و دختران منطقه است . اجرای برنامه های متنوع و استفاده از امکانات اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، کارآفرینی و … مجموعه شهربانو، موجب بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و توانمندی روحی و روانی زنان و دختران در محیط خانواده و جامعه خواهد گردید. از طرفی حوزههای فرهنگی و اجتماعی معمولاً به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میپردازند؛ درحالیکه حتی خود طرحهای فرهنگی و اجتماعی هم باید دارای »مطالعات تأثیر اجتماعی« باشد(تقی زاده،.(۱۳۹۰

به نظر برخی از محققان، ارزیابی محلهای (پروژه) و سپس برنامهریزی برای محله را میتوان مناسبترین فرایند شناسایی، تعیین و اولویتبندی نیازهای ساکنان منطقه شهرهای بزرگ محسوب کرد؛ راهکارهایی که در نهایت میتواند بر اساس شرایط خاص هر منطقه و در چارچوب نظرها، عقاید و دیدگاههای ساکنان- ضمن شناخت مشکلات اجتماعی موجود- اقداماتی را با مشارکت اهالی برای مداخله و حل مشکلات ارائه و اجرا کند (مدنی قهفرخی، ۱۳۸۳ به نقل از ربانی و کیانپور،(۱۳۹۰ بنابراین ارزیابی و برنامهریزی محلهای وقتی ثمربخش است که با مشارکت ساکنان آن محله انجام شود (ربانی خوراسگانی، کیانپور،.(۱۰۳ :۱۳۹۰

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد