تحقیق روش دستیابی آسانتر به هدف

روش تحقیق

منظور از روش در تحقیق، ارائه  مهارتها و تجربههایی است که دستیابی به هدف را آسانتر و عملی تر میسازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست میآید. این نکته، در کلیه  روشها مطرح است. یعنی هر کاری برمبنای «روش» های برگرفته از تجربهها و موفقیت ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افراد «دارای روش» موفق ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می شوند، زودتر به نتیجه میرسند.

وقتی «روش تحقیقی» گفته می شود، دو نوع مطالب و نکات، قابل طرح است :

۱- انچه به «تحقیقی» به شکلی عام و کلی مربوط است.

۲ - آنچه به «تحقیق اسلامی» مربوط می شود.

در بخشی اول نکاتی مورد نظر است که در هر کار تحقیقی و پژوهشی، در هر موضوعی به کار میآید و رعایت آنها لازم و مفید است. چه دینی دارد. این بخش نیز خود دو گونه است:

۱ - مطالبی مانند فیش برداری….و

۲ - مطالبی که اختصاصی به هر یک از علوم دارد مانند روش تحقیق خاصی به خود دارد. در اصطلاح به یکی روش و به دیگری روشمندی گفته می شود. در بخش دوم، نکاتی مطرح است که برای یک فرد محقق و پژوهشگر درباره  مسائل اسلامی و معارف دینی و رهاوردهای وحی، ضروری است.