تحلیل خدمات اکوسیستمی جنگلهای شهری

منافع محیطی

منافع محیطی از قبیل جذب آلاینده ها، تصفیه هوا، تنظیم اقلیم، کاهش سر و صدا و حفظ آب باران از خدمات کلیدي جنگهاي شهري هستند که ارزش آنها توسط عوام غیرقابل درك است. فعالیت ها بشري آلاینده هایی همچون دي اکسید گوگرد، گازهاي اکسید نیتروژن، ذرات معلق و صدا را وارد محیط شهرها می کنند که این آلاینده ها، مشکلات عمده اي براي سلامت شهرها هستند(.(3 جزایر گرمایی نیز سبب گرم شدن شهرها و تبدیل آنها به مکانهایی غیر راحت براي زندگی و کسب و کار می شوند در این گونه موارد جنگلهاي شهري براي کاهش این مشکلات راه حل موثري هستند.

کاهش آلاینده هاي هوا

آلودگی هوا به سبب دارا بودن پتانسیل آسیب رسان به سلامت انسانها مشکلی فراگیر و جدي در مناطق شهري است.آلاینده هایی همچون دي اکسید گوگرد، گازهاي اکسید نیتروژن ،ازن و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرومترPM10باعث خسارت به پوشش گیاهی و سازه هاي ساخت دست انسان از طریق تجزیه اسیدي می گردند.

سطوح سبزدرختان و دیگر گیاهان، آلاینده ها را از محیط جذب و در اندام خود منتقل می کنند. آلاینده هاي گازي توسط روزنه هاي گیاه همراه با جذب دي اکسید کربن در فرایند فتوسنتز و همراه با جذب اکسیژن در فرایند تنفس وارد گیاه می شوند. بعد از ورود به گیاه ، انتقال و اسیمیلاسیون، در بافت گیاهی تثبیت می شوند. دي اکسید گوگرد و اکسیدهاي نیتروژن داخل دیواره هاي سلولهاي برگ تبدیل به سولفوروس و اسید سولفوریک و نیتروس و اسید نیتریک می شوند. برگها، شاخه ها و ساختارهاي سطحی ذرات شسته شده با آب باران را نیز به دام می اندازند. کانوپی درختان شهري در به دام انداختن ذرات در هوا، نسبت به دیگر پوشش هاي گیاهی دیگر موثر هستند(.(6

خدمات اکوسیستمی جنگلهاي شهري در حذف آلاینده هاي هوا توسط محققین مختلف محاسبه و کمی شده است(.(2 حذف ذرات آلاینده درختان خیابان هاي شهر استی لوئیس 3/08 و در دیگر مکانهاي پوشیده شده از درخت در این شهر 4/4-1/4کیلوگرم به ازاي هر هکتار در روز، حذف اکسیدهاي نیتروژن، 4-1/3، حذف دي اکسید گوگرد،74/4-22/7 و حذف ازن ،-34/7 111/6 کیلوگرم به ازاي هر هکتار در روز گزارش شد(.(13