تحلیل رابطه مدیریت ماشین آلات وهزینه پروژه های عمرانی

در سالیان قبل که تجهیزات ساده تري وجود داشتند زمان توقف و خوابیدن پروژه پارامتر چندان مهمی بحساب نمی آمد زیرا هزینه توقف تولید نسبت به ارزش تجهیزات زیاد نبود و با توقف پروژه ضرر زیادي به پروژه وارد نمی شد در صورتی که امروزه توقف پـروژه هـا خسـارات مـالی زیـادي را بـه هزینه هاي کلی پروژه وارد می آورد. در گذشته تعمیرات به این شکل صورت می گرفت که تا وقتی خرابی در قطعـه اي بوجـود نیامـد تعمیـرات در آن صورت نمیگرفت. در اوایل دهه 60 مفاهیم تعمیرات پیش گیرانه معرفی شد.

هزینه پروژه هاي عمرانی قبل به اختصار تعمیراتی است که از بروز خرابی و از کار افتادن دستگاه جلوگیري می کند. در سال هاي اول آغاز روش قب میزان توقـف پـروژه هـا مطابق انتظارات کاهش محسوسی نداشته و زمانبندي تعمیرات همواره نمی تواند از خرابی ها یا مشکلاتی که از قبل بوجود آمده جلوگیري کند. بعد از این موارد سلامتی تجهیزات مورد بهرهبرداري پیشنهاد گردید. در نتیجه امکان پیدا کردن خرابیها زودتر از زمان وقوع ممکن شد. کـه بـه ایـن نـوع تعمیرات، تعمیرات پیش گویانه معروف شد.

هنگامیکه  با عب همراه شد باعث شد که از خرابی هاي غیرمنتظره جلوگیري بعمل آید. با گذشت زمان نیاز به تعمیرات بطـور جـدي احسـاس شد. مدیرات پروژه ها کم کم به این نتیجه رسیدند که عملکرد و راندمان ماشین آلات تأثیر زیادي در سودآوري پروژهها و کم کردن هزینه هاي پروژه خواهد داشت و مشخص است که تعمیرات به جا و به موقع موجب می شود که قبل از بوجود آمدن مشکلات براي ماشین آلات آنها را بررسی کـرده و قبل از بوجود آمدن مشکل از بروز مشکل جلوگیري می کند.

در اوایل قرن جدید تعمیرات پیش فعال معنا و کاربرد بیشتري پیدا کرد. این مفهوم با هدف جلـوگیري از خرابـی هـا، افـزایش عمـر سـرمایه و اطمینان خاطر بیشتر بطور چشمگیري رشد نمود تا در اثر این حرکتها، تجهیزات بتوانند بیشتر، بهتر و با راندمان بـالاتر کـار کننـد. جـدول زیـر نـوع عملیات و راهکارهاي مطرح در رابطه با روشهاي مختلف تعمیرات را بیان می کند:

یکی از روشهاي کاهش هزینه، حدالامکان کم کردن نیاز به تعمیر است تا در اثر خرابی ها کاهش یافته و ظرفیـت تولیـد دسـتگاه هـا در حـدود 20 درصد افزایش پیدا می کند.

روش بر انجام صحیح موارد درست تأکید دارد یعنی اینکه ما در ابتدا موارد صحیح و درست بـا انجـام مطالعـات شناسـایی کـرده و ایـن مـوارد شناسایی شده را با استفاده تکنولوژي روز و مدرن به اجرا درآورد ابتدا تعمیرات مقدماتی را شروع کرده و مسیر اصلی خودمان را مشخص می کنـیم بـا مشخص شدن هدف به درستی می توانیم تصمیم گیري کنیم بعد از تصمیم گیري پروژه را اجرا کرده و تولید و سود دهی کمپانی محقق می شود.

روش عب و یا روش هاي مشابه پیش گیرانه تعمیراتی به شکلی ذکر شد مـیتوانـد بـر روي ماشـین آلات مـدیریت انجـام دهـد و موجـب کـاهش هزینههاي پروژه گشته و سود دهی را براي پروژه به همراه داشته باشد.[2]