تحلیل روابط بین ویژگی های هیئت مدیره با بازده غیرعادی تجمعی سهام

جدول (2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای3  مدل پژوهش را نشان می دهد. در این جدول تعداد مشاهدات برای   هر متغیر برابر390 مشاهده استدر این نرمال بودن متغیر وابسته از طریق آماره جارک- برا مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا در جدول((2 برای متغیر وابسته بازده غیر عادی تجمعی سهام کمتر از %5 است، نرمال بودن توزیع متغیر مذکور رد می شود. در این راستا برای نرمال سازی متغیر مذکور از تبدیل جانسون Johnson استفاده شده است، که حاکی از نرمال نبودن متغیر وابسته مذکور است که با نرمال سازی توسط نرم افزار هم در سطح 0/05 و هم در سطح 0/1 نرمال نشده، همچنین از تبدیل BOX-COX هم نتوانستیم برای نرمال سازی متغیر وابسته بهره بگیریم، در نتیجه در این پژوهش با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه (N>30)، و تعداد مشاهدات بالا، از قضیه حد مرکزی بهره می گیریم.

در این پژوهش برای بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شده است؛ با توجه به نتایج مشخص گردید مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به +1 و (-1 ، که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد.

قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل ها گردید. آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار Eviews7 و روش آزمون لوین، لین و چو(2002) 4 انجام گردید. در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 0/05 باشد به احتمال 95 درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول (3) می باشد.