تحلیل عواقب ناشی از سیستم دفع موجود درجنوب شهرتهران

سیماي کلی طرح

میزان نواحی مطالعه و اجرا شده شبکه فاضلاب تهران در مطالعات فاز اول قریب 16500 هکتار از اراضی شـهر تهـران را تحت پوشش خود قرار داده است. دامنه مطالعات طراحی شبکه جمع آوري فاضلاب تهران شامل دو قسمت، یکـی بـراي مناطق 20 گانه شهرداري تهران که خد غربی حدود مطالعات آن منتهی به مـسیل رودخانـه کـم اسـت و دیگـري بـراي مناطق غربی رودخانه کن (مناطق 21و22 شهرداري تهران) می باشد. پارامترهاي اصلی طرح بشرح زیر می باشند:

 

در حال حاضر تصفیه خانه هاي موجود شهر تهران فقط جوابگوي بخش کوچکی از جمعیت عظـیم شـهر تهـران بـوده و سیستم متداول دفع فاضلاب شهر تهران عمدتا روش سنتی چاه جذبی می باشد. درمناطقی که سطح آب زیر زمینی بـالا می باشد. این روش عملکرد مناسبی ندارد. در این مناطق و در جاهائیکه زهکش هـاي آب هـاي سـطحی براحتـی و بـه سهولت در دسترس قرار دارند، فاضلاب مستقیم به این سیستم تخلیه می گردد.

عواقب ناشی از سیستم دفع موجود درجنوب شهر بخوبی ظاهر شده است. در این ناحیه آب هاي آلـوده خروجـی از چـاه هاي جذبی (نشتاب هاي) شمالی و زهکش هاي آب هاي سطحی باهم مخلوط گشته و حجم قابل ملاحظه اي از آلودگی را ایجاد می نمایند که همه این موارد سلامت و بهداشت عمومی را تهدید می نماید.

سلامت و بهداشت عمومی از طریق استفاده از آب هاي بسیار آلوده مسیل هاي سرخه حصار و فیروزآباد در آبیاري مزارغ غلات نیز مورد تهدید می باشد. علاوه بر این لجن مسیل ها نیز براي کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد که خود عامل دیگري براي تهدید سلامت و بهداشت عمومی است.