تحلیل نمایه سازی منابع چند رسانه ای

در کتابی با ویراستاری فاین برگ (۱۹۸۳)، مشکلات مختلف و خاصی نمایه سازی مورد بحث قرار گرفته است. به هرحال، این کتاب به طور تقریباً جامع با نمایه سازی متون چاپی مقالات سروکار دارد. هر حوزه موضوعی، مشکلاتی تقریباً متفاوت دارد و این مسئله در حوزه انواع قالبهای چاپی مثل روزنامه ها نیز مصداق دارد. به هرحال، تفاوتهای نمایهسازی در انواع متفاوت مدارک نسبتاً جزئی است. مشکلات بااهمیت تر زمانی رخ می دهند که از متون چاپی به سوی سایر انواع متن تغییر موضع می دهیم. این فصل بر نمایه سازی تصاویر و تا حدودی صداهای ضبط شده تاکید دارد. بحث درباره این منابع دشوار است چراکه می توانند زمینه های کاری - مثل فن آوری گفتاری" - تصاویر رایانه ای و شناخت مدرک که در حوزه اغلب برنامه های نمایه سازی قرار دارند را در بر داشته باشند.

پایگاه های اطلاعاتی تصاویر

بسر" (۱۹۹۷) به مشکلات نمایه سازی تصاویر اشاره کرده است:

ازآنجا که بیشتر مجموعه های تصاویر اطلاعات متنی کمی با خود دارند، نمی توان از ابزارهای بازیابی سنتی به راحتی برای تصاویر استفاده کرد»، موزه ها ... که یکی از بزرگترین مجموعه های تصاویر، به همراه متن، را در خود ذخیره دارند، اغلب اصطلاحاتی را به یک تصویر اختصاص میدهند که به هیچ وجه برای نیمی از افراد مناسب نیستند. ( ص. ۲۴ )

بازیابی تصاویر با بازیابی متن در پایگاه هایی که ممکن است بهره گیران در انها براساس اسامی نقاشان و با پایگاه هایی که ممکن است نادقیق باشند (شکل، رنگ، بافت) بسیار تفاوت دارد. مهر و ترا" (۱۹۹۷) با بررسی یک شیوه بازیابی در پایگاهی به نام MUSEUM ویژگی هایی سطوح مختلفی خلاصه نويسی リ در ان مشاهده کرد. سطوح اصلی در شکل98 به تصویر کشیده شده اندمهر وترا این مزاحل را این گونه شرح میدهد.

 پایگاه های تصاویر یا تصاویر نمونه در پایین ترین سطح قرار دارند. در سطح بعدی | توصیف، ویژگیهای تصویری مثل پس زمینه / پیش زمینهٔ رنگ، رنگ های اصلی، نمودارهای ستونی"، و ویژگیهای بافت ارائه شده است. توصیف تصاویر براساس موجودیت " - مثل  مناطق، بخش های مرزی و وضعیت - و رابطه بین آنها، سطح دیگر تلخیص را شکل میدهد.

در مرحله بعد، تصاویر بر اساس موجودیتهای کلی، رابطه ها و مفاهیمی چون انسان، سگ، ماشین، جمعیت، افقی، غروب خورشید، ابری، رنگی و خنده توصیف می شوند. در بالاترین . سطح تلخيصري، تصویر براساس نمونههای خاصں موجودیت های کلی جهانی توصیف عنوانی چون "افق سان فرانسیسکو توصیف شوند. در هر یک از این سطوح تلخیص،توصیفات تصویر می تواند چندسطحی باشد و میتواند از توصیفات پایین ترین سطح تلخیص استخراج گردد. (ص61)