تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر

در کنار متغیر هوش معنوی متغیر دیگری که احتمال می رود در سوء مصرف مواد در افراد معتاد و افراد عادی دخیل باشد و توسط محققان مختلفی مورد تحقیق قرار گیرد، عبارت از : پرخاشگری3 که به طور خاص می توان به آنها اشاره کرد. پرخاشگری از جمله متغیرهایی است که رابطه نزدیکی با گرایش به مواد در هر دو جنس مرد و زن می تواند داشته باشد. (ترخان (43 : 1390: تحقیقات باشمن19974 از مهمترین پژوهش هایی می باشد که نشان داده است بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر همبستگی بالایی وجود دارد.

نتایج تحقیق حیات بخش ناجمان 5، ویلیام6، بور7 و اوکالاگان (2009) 8 نشان می دهد که از بین عوامل پیش بینی کننده گرایش به مواد، پرخاشگری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ایپستن9، بوتوین10، دیاز11، ویلامز12 و گریفین(2000)13 در تحقیقی 517 نوجوان را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه با شروع مصرف مواد ارتباط دارد. جف(2005)14 در بررسی رابطه بین پرخاشگری و مصرف مواد افیونی نتیجه گرفت که پرخاشگری با مصرف مواد افیونی همبستگی مثبت دارد. نتایج تحقیق ساتسیولگ15 و اریم ( (2009 نشان داد که بین پرخاشگری وگرایش به الکل رابطه معنادار وجود دارد (ترخان .( 45-43 : 1390: اگر چه در سالهای اخیر پژوهش هایی در مورد معتادان انجام شده، اما در حیطه عوامل شخصیتی و روانشناختی که پیش بینی کننده و تاثیر گذار اعتیاد باشد مطالعات اندکی صورت گرفته است.

علل گرایش به مواد مخدر به نظر می رسد کمبود یافته ها در این حیطه مهم پژوهش در کشوری که با مسئله بزرگ مواد مخدر مواجه است، لازمه انجام چنین پژوهش هایی را توجیه می کند. به همین لحاظ، تحقیق حاضر در جهت چنین ضرورتی طراحی شده است. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان16 و به دلیل اینکه این استان و از جمله شهر گرگان17 دارای جمعیت مهاجر پذیری از اقوام و طوایف مختلف از استان های دیگر می باشد، همین مسئله می تواند باعث به وجود آمدن و گسترش پدیده اعتیاد در استان شده، همچنین بنا بر اعلام معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی استان گلستان : باتوجه به شیوع چهار درصد اعتیاد در کشور، حدود 70 هزار نفر در گلستان معتاد هستند. بیش از 250 هزارنفر در استان بهطور مستقیم در معرض تأثیرپذیری از اعتیاد قرار دارند.بنابراین با توجه به اهمیت مطالعه این مطلب این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا هوش معنوی و پرخاشگری در افراد معتاد در حال ترک و افراد عادی با هم تفاوت دارد؟