تحولات هنر در کشورهای اسکاتلند و آلمان درسده های اخیر

اسکاتلند

شهر گلاسکو به عنوان یک شهر بندری در این دوره مبدا تحول در زمینه ی هنر نو گردید. در سال 1890 در مدرسه هنر گلاسکو جمعی از هنرمندان تحت نفوذ هنر خاور دور حضور داشتند که به بسط یک هنر نو پرداختند. شخصیت اصلی این گروه چارلز رنه مکینتاش16 بود که فرم های هندسی و تزیینات بسیار ظریف و کم عمق او بر روی سطوح، و سعی در سازماندهی خطوط افقی و عمودی او را به یک راهبر در نهضت های مدرن پس از خود بدل ساخت. مهمترین اثر شاخص او طراحی مدرسه هنری جدید گلاسکو بود. (فربود ، آیت الهی ، 1386، (22

آلمان

در آلمان سبک جوانان نیز با نگرش به تزئینات از تاریخ گرایی صرف روی گردانیده اما نسبت به هنر نوین در فرانسه، زیبایی کمتری داشت. مهمترین ویژیگی های آن پایبندی به تفکرات و فرمول های نظری گوناگون کارگاها و اتحادیه ها ی متعددی بود که مبتنی به الگوی انگلیسی بودند.یک عامل

مهم در جنبش سبک جوانان علاقه طرفداران هنر، شاهزادگان و کارآفرینان به ترویج رقابتی کالاهای آلمانی بود؛البته این افراد دارای ارتباطاتی در انگلستان نیز بودند.(سروری،1388، (47

اسپانیا

در اواخر قرن نوزدهم و با تخریب باروی شهر قدیمی بارسلونا، معماری مدرنیستی در این شهر رو به رشد نهاد. یکی از ویژگی های سبک جدید قابلیت کاربرد آن در تمام اشکال بیان زیبایی بود در آغاز قرن بیستم نوآوری های مدرنیسم، فضای زندگی بورژوازی بارسلونا را دگرگون ساخت.در

میان معمارانی که در این شهر فعالیت می کردند آنتونی گائودی17 شخصیت محوری بود. او با تلفیق میان هنر نو معماری کهن کاتالونیا و با الهاماتی از معماری گوتیک و اسلامی اسپانیا توانست یک هنر نوی بسیار بارور با بیانی زنده واکسپرسیونیستی پدید آورد.(تصویر(2 (فربود ، آیت الهی ،1386، (23