ترفند های مدیریت پروژه ناب

مدیریت پروژه ناب در مورد ساده کردن رهبري پروژه ایده هاي خود را مطرح میکند تا بدین وسیله خواستههاي سهامداران را در کوتاه رین زمان برآورده ساخته و ر عین حال خستگی و فشار روانی وارد بر افراد شرکت کننده در پروژه را کاسته و ضایعات کار را به حداقل ممکن برساند. شگرد موفقیت در امر رهبري پروژه ایجاد تعاد ل بین عوامل پروژه و تصمیمگیري بر سر این موضوع است که در چه زمانی و به کج ا باید توجه خو د را معطوف نم اییم.

نسخه سوم  شامل جزئیات نمودارهاي جریان فرایند براي کل فرایند برنامهریزي و تحویل پروژه میباشد. ش کل2 شماي ساده ایست که با استفاده از آن م ی توان یک دفتر مدیریت پروژه (PMO) را طرحریزي و مدیریت نمود.

Annual Coference on Man gement, Innovation and Entrepreneurship ( 16th and 17th February-S hiraz, Iran)َ 1st گرچه در ای ن سطح نمودار، همه وروديها و خروجیها و همچنین عرضهکنندگان و مش تریان هر بلوك فرایند را نشا ن نمیدهد ولی در عین حال تصویري آنی و اجمالی را از کل فرایند در اختیار ما میگذارد.

اندرسو ن [5] رابطه میان مشخصات توسعه نرم افزار، متدولوژيهاي توسعه و بلوغ سازمانی را به ص ورتی که به نوع محصول نرمافزاري مربوط میشوند، مورد بحث قرار میدهد. دیدگاه او به بسیا ري از حوزههاي مرتبط با پروژه مربوط میشود. او این دیدگاه را دارد که بهترین رویکرد عملی براي برنامه ریزي و اجراي پروژه تابعی از مشخصات محصول و در عین حال مشخصات فرایند تولید میباشد. گرچه شکل3 در س طوح به مراتب بالاتر همواره قابل استفاده است ولی فرایندها ي پیاده سازي براي اجراي آن از سازمانی به سازمان د یگر احتمالاًو از پروژهاي به پروژه دیگر متفاوت خواهند بود.