تعامل بشر با محیط زیست در طول حیات

تعامل بشر با محیط زیست در طول حیات :

 

بررسی اجمالی سرگذشت انسان نشان میدهد که تعامل بشر به عنوان جزئی ازطبیعت با محیط پیرامونش، سه مرحله را شامل میشود؛(فیروزي ، 1384 ، ص .(19 این سه مرحله عبارتند از : دوران تسلط طبیعت بر انسان، دوران تسلط انسان بر طبیعت و دوران تعامل و همگرایی انسان و طبیعت.

دوره ي اول :در برگیرندهي عصري است که در آن بشرکاملاً مقهور طبیعت بوده و قادر نبوده دخل و تصرفی در طبیعت انجام دهد. این دوره با پیدایش و آفرینش انسان شروع میشود.

دوره ي دوم : عصرایجاد تمدنهاي صنعتی است بشر با دستیابی به صنعت ماشینی و به وجود آوردن کارخانههاي کوچک و بزرگ، رابطه خود را با طبیعت متحول کرد در این دوره، بشر این امکان را یافت که با تصرفات بیرویه طبیعت تعادل آن را بر هم زند.

دورهي سوم : گسترش آلودگیهاي زیست محیطی موجب شد که در برخی از کشورهاي پیشرفته و صنعتی و سپس در سطح جهان اقداماتی براي جلوگیري از آلودگی محیط زیست صورت گیرد، بر این اساس دهههاي 1960 و 1970 را باید دورهي بیداري و آگاهی در زمینهي محیط زیست دانست.

اهمیت محیط زیست در اسلام :

آیات و روایات فراوانی وجود دارد که نشان میدهد خداوند، طبیعت و محیط زیست را براي انسان آفریده و او حق تصرف در آن را دارد؛ اما از سوي دیگر تأکید می کند، که حق بهرهمندي از محیط زیست، اختصاص به یک نسل ندارد. از این رو، باید بهرهبرداري از آن اصولی و عادلانه باشد؛ به طوري که هم نسل حاضر و هم نسلهاي آینده بتوانند در پناه آن زندگی سالمی داشته باشند. بنابراین، سوء استفاده از این حق که منجر به آلودهسازي، تخریب و نابودي محیط زیست شود و در نتیجه به حق دیگران ، بویژه نسل هاي آینده ، در استفاده از آن خللی وارد کند، ممنوع است( فیروزي ، .(1384