تعریف سیستم ترتیب شماره الفبایی یا سیستم ترتیب نقلی

- به وسیله تایپ نام و سال مثل (براون، ۲۰۰۵) سیستم نام و سال (سیستم هاروارد در درج مشخصات منابع در بخش منابع بسیاری از مجلات ادواری در یکی از سه روش معمول فوق به نام های سیستم ترتیب شماره الفبایی یا سیستم به ترتیب نقلی در متن و یا از سیستم نام و .سال" ، استفاده می کنند

در صورتی که از شیوه الف، شیوه ترتیب شماره الفبایی استفاده شود باید منابع را در فهرست منابع مورد استفاده بعد از مرتب شدن برحسب حروف الفبا شماره گذاری نمود و سپس شماره های متن را با این شماره ها مرتب کرد.

double flowers are being sought by one breader (20), but others consider the single flower more beautiful. The hybrid clone "Amde J. Hemming (1:1, 12) frequently produces six or seven petals rather than the five typical of the genus Hibiscus. This fact suggests the possibility of using the done to advance breeding for the doubleEkveredvarieties,

l1. Hemming, E. S. 1952. The Perfect Makov (Hibiscus) Marvel Plant Life, 8: 153-54.

1s. - 1959. The Hardy Herbaceous Mallows. Natl. Hort. Mag. 38(3):

  1. Jacobs, M. L. & H. M. Budage, 1958. Inder of Plants of North Carolina with Reputed Medicinal Uses. Chapel Hill,
  2. Kennedy, C. s. 1960, Adventures with Hardy Herbaceous Hibiscus. Amer. Hort. Mag. S9(4): 199-203.

اما اگر از روش سیستم نام و سال (ج) استفاده شد باید منابع را فقط به ترتیب حروف الفبا مرتب یاد میشود که خیلی مشهور است و هنوز هم در تعدادی از مجلات ادواری استفاده می شود، ولی .این سیستم به اندازه دیگر سیستم ها کاربرد ندارد

مثلاً اگر دو یا تعداد بیشتری منبع مربوط به براون (۱۹۹۹) باشد. مسأله به آسانی قابل حل است. به گونه ای که باید در فهرست، اولین براون را به صورت a ۱۹۹۹ و دومین را به صورت ۱۹۹۹b ثبت نمود. عیب این روش زمانی است که خواننده یا ناشر با تعداد منابع خیلی زیاد مواجه .) می شود (بالاخص در بخش مقدمه Brown (1996a, 1996b), or (Smith et al., 1997b).

داده شوند. این امر خواننده را مجبور می کند برای خواندن یک جمله چندین خط حاوی اسامی نویسندگان را مرور کند که باعث از دست رفتن تمرکز و مشکل درک متن می شود. حتی اگر دو یا سه منبع با هم در یک پرانتز نقل شود این امر برای خواننده آزاردهنده میباشد. عیب این سیستم برای ناشر هم آشکار است و آن افزایش هزینه های نشر می باشد. به عنوان مثال وقتی به جای (1994 ,Shotwell and. Goulden)