تعریف طراحی استراتژیک فناوری اطلاعات

محاسبه ماتریس DEMATEL

سپس به تشکیل ماتریسDEMATEl می پردازیم.

 نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

با توجه به اینکه چارچوب ITIL یک چارچوب فرآیند گرا بوده و بر اجرا تمرکز دارد و بیشتر فرآیندهای آن به نحوه اجرا و چگونگی انجام کارها مربوط می شود, لذا در بخش حاکمیتی و کنترلی دارای ضعفهایی است. در مقابل چارچوب COBIT بیشتر حاکمیتی بوده و نقش کنترلی آن پر رنگ تر است. از طرفی استفاده همزمان این دو چارچوب پیچیدگی های خاص خود را دارد. با توجه به توضیحاتی که در فصل گذشته داده شد اولین محور اصلی ITIL محور استراتژی خدمات می باشد. اگر فعالیت های ITIL در استراتژی خدمات را در ستونها و فعالیت های COBIT مرتبط با استراتژی خدمات را در سطرها نمایش دهیم. با توجه به همپوشانی های ذکر شده جدول زیر حاصل می شود.

 منسجم سازی در استراتژی خدمات

 با توجه به جدول 6-1 فرآیندهای زیر باید به استراتژی خدمات اضافه گردد.

PO1 :تعریف طراحی استراتژیک فناوری اطلاعات

:PO4 تعریف فرآیندهای سازماندهی و روابط فناوری اطلاعات :DS1 تعریف و مدیریت سطح سرویس

:ME4 ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات

منسجم سازی در بهبود مستمر خدمات

محور اصلی بعدی ITIL که در پژوهش حاضر اشاره شده است، محور بهبود مستمر خدمات می باشد.