تعریف هیئت مدیره در سازمان و شرح وظایف آنها

به زبان ساده، هیئت مدیره به گروهی از افراد که به طور قانون مند در حاکمیت سازمان مسئول هستند، گفته می شود. هیئت مدیره به عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمده ای را در برابر ذینفعان به عهده دارند. نقش هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی،در ادبیات مرتبط با آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حاکمیت شرکتی، هدف برخورداری از یک هیئت مدیره موثر و کارا است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیئت مدیره است.

اثر بخشی هیئت مدیره در شرایط مختلفی از قبیل اندازه و ترکیب آن بیان شده است(بحری ثالث و همکاران.(1392 از منظر ون دروالت و اینگلی (2003) ترکیب هیئت مدیره به گروهی از سرمایه های انسانی اطلاق می گردد که با گرد هم آمدن در تیمی به نام هیئت مدیره از شایستگی و توانمندی های خود در جهت خلق ارزش افزوده ای جمعی برای شرکت و ذینفعان استفاده می نمایند.

با توجه به مطالبی که ذکر شد هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بازده غیر عادی سهام است، که در این راستا از ویژگی هایی همچون سطح تحصیلات، سوابق،پاداش مدیر عامل ،استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.