تعیین اولویتها در تنظیم مراحل کار دستورالعمل ها

مشخص نمودن مستندات: به چه چیزهایی باید استناد کرد؟ ممکن است موارد استناد ما یک قانون یا ماده و موادی از یک قانون باشد. یا امکان دارد مصوبه هیأت وزیران مورد استناد بوده باشد. یا یکی از وظایف و مأموریتهای اداری تدوین دستورالعمل را تجویز و یا ایجاب نمایند. به هر صورت باید آنچه به آن استناد می شود، مشخص شده و در جایخود نوشته شود.

تعیین دامنه شمول : در این قسمت حیطه تأثیر و محدوده عمل مشخص میشود و استفاده کنندگان از دستورالعمل تعیین می گردند. بهتر است که در همین قسمت شخصں و یا اشخاص انجام دهنده عملیات و وظایف مزبور معلوم شوند و نام واحدهای داری نقش در اجرای آن با نحوه اجرای نقش به طور کامل قید گردد.

تعیین اولویتها در تنظیم مراحل کار: قدر مسلم آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است در آغاز کار نوشته می شود و بعد از آن مطالبی نوشته می شوند که در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. به همین ترتیب مطالب کم اهمیت تر مشخص و به هنگام تنظیم و تدوین كم . در نظر گرفته شده و رعایت میگردند. شرح مراحل کار برهمین اساس تهیه خواهد شد.

تعیین سرفصلها: سرفصلهای اصلی، فرعی و فرعی تر از ابتدا مشخص گردیده و به هنگام تدوین در نظر گرفته و رعایت می شود.اطلاعات لازم در زمینه مراحل کار: این اطلاعات که براساس مشاهده، مصاحبه و مطالعه تحصیل شده است و در تنظیم دستورالعمل نقش مهمی را برعهده دارد، باید از هر جهت .دقیق، کامل و جامع باشد

تدوین و تنظیم: این مرحله تقریبا اساس و پایه کار است. برای تنظیم دستورالعمل پیشنهاد می شود که از فرم روشهای انجام کار تدوین شده توسط سازمان سابق اموراداری و استخدامی کشور استفاده شود. این فرم ها در کاغذهای استاندارد قطع بزرگ (x۲۱۰ ۲۹۷) تنظیم و به طور معمول از چند صفحه تشکیل می شود.

در صفحه نخست عنوان، شماره، مجری، استفاده کننده و هدف قید می شود و تقریباً به جای شناسنامه فرم است.فرمهای ۱-۸ و ۲-۸ دو نمونه از صفحه نخست دستورالعمل هستند.صفحات بعدی برای نوشتن شرح مراحل کار، قوانین و آیین نامه ها و ضوابط مورد عمل، مسئولیت های واحدها و مجریان (ارتباطات) فرم های مورد عمل در نظر گرفته شدهاند (شماره ۳-۸ نمونه صفحات بعدی).