تفاوت کیفیت زندگی لفراد معتاد و معتادین درحال ترک

معتادین در حال ترک که احساس افسردگی دارند، هوش معنوی پایین و پرخاشگری را با توجه به مصرف مواد تجربه داشتند نسبت به افراد عادی کیفیت زندگی پایینی داشته مسئولیت مسائل رخ داده در زندگی خود را پذیرفته و سعی نماید با توجه به تقویت روش های درمانی تنش های خود را کمتر سازند.

در واقع افراد معتاد می آموزند که این خود آن ها هستند که گرایش به مواد مخدر سلامت جسمانی و روانی خود را به خطر می اندازد، افراد با هوش معنوی پایین به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف میشوند این احتمال وجود دارد بنابراین باز آنجایی که هوش معنوی در این افراد میانگین پایین تری نسبت به افراد عادی دارند باید بتوانند با پرورش و تقویت هوش معنوی این افراد، از مبتلا شدن آنها به این معضل جلوگیری شود.

در واقع آن ها مهارتهایی را فرا می گیرند که مبتنی بر آن می توانند عوامل موثر بر گرایش به شروع مصرف مواد را شناسایی و آن را به نحو مطلوب کنترل کنند. آن ها دیگر منبع کنترل امور را درونی دانسته و به توانایی های خود بر تقویت هوش معنوی می توان به عنوان یک سپر دفاعی در برابر اعتیاد بهره جست و کاهش و کنترل پرخاشگری واقف گردند.