خلاصه ای از اصول چکیده نویسی

خلاصه ای از اصول چکیده نویسی

اصول کلی

۱. نباید هیچ محدودیتی را برای طول قطعی چکیده تعیین کرد. طول چکیده باید به اندازه ای باشد که بتواند گزاره ای مستقیم، موجز و یکنواخت ایجاد کند و همهٔ اطلاعاتی مثبتی مقاله - و هیچ اطلاعاتی منفی - را در بر داشته باشد. اطلاعات منفی یعنی

۱) اطلاعاتی که به هیچ احتمال منطقی، از هیچ نوع تصمیم گیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی نمیکند،

۲) آن دسته از اطلاعاتی که با توجه به اطلاعات ارائه شده قبلی زائد هستند،

۳) اطلاعاتی که برای افراد متخصص در آن حوزه موضوعی اطلاعات عمومی به شمار می آیند.

  1. برای دسترسی آسان به اطلاعات، چکیده باید با جملاتی کوتاه، خوش قلم و کامل نوشته شود.
  2. چکیده ممکن است شرح مقاله اصلی یا گزیدهای باشد که به دقت از آن برداشته شده است. هرچه مقالهٔ اصلی سازمان یافته تر و خوش قلم تر باشد، ممکن است میزان برداشت مطالب از آن بیشتر شود؛ در واقع نوعی استخراج صورت گیرد.

۴. کلمات و عبارات فنی مورد استفاده باید آنهای باشند که درحال حاضر و تحت شرایط خاص مورد توجه و استفاده هستند.

۵. اصطلاحات و نام های جدید باید باید تعریف شوند.

۶. برای پرهیز از آشفتگی و ایجاد خوانایی، فقط باید از اختصارات متداول تر و نشانه های استاندارد استفاده شود.