بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

lMIPS یکی از اولین پردازندهای RISC است که بصورت تجاری عرضه و موفق شده است. در سال 1984 توسط تیمی دردانشگاه استانفورد طراحی شده است.

lپردازنده ای ساده ولی در عین حال قوی است.

lدر تجهیزات مختلفی بصورت embedded  استفاده شده است:

lVarious routers from Cisco

lGame machines like the Nintendo 64 and Sony Playstation 2

l

اسلاید 2 :

lتعداد زیاد رجیسترهای همه منظوره

lمجموعه کوچک دستورات

lMIPS32: 168 instructions

lMIPS64: 258 instructions

lاندازه دستورات ثابت ولی فرمت آنها متغیر است

lدسترسی به حافظه محدود به دستورات load/store است

lمد های آدرس دهی محدود است.

اسلاید 3 :

lاین پردازنده دارای 32 رجیستر 32 بیتی است:

lR0 .. R31

lرجیستر R0 بصورت سخت افزاری با مقدار صفر پر شده است یعنی همیشه برابر با صفر است

lرجیستر R1 برای کار اسمبلر رزرو شده است

lاز بقیه رجیستر ها میشود در برنامه ها استفاده نمود.

lعملوند ها همیشه باید در یکی از رجیستر ها قرار داشته باشند.

اسلاید 4 :

وقتی تعداد رجیسترها افزایش مییابد آنها بصورت رجیستر فایل ساخته میشوند:

اسلاید 5 :

lعلاوه بر ر جیسترهای فوق MIPS دارای رجیسترهای دیگری نیز میباشد:

lPC (program counter) register and Status register

lFloating point registers

l

اسلاید 6 :

lMIPS دارای 32 خط آدرس است. یعنی میتواند تا 232 محل حافظه را آدرس دهی نماید. در هر محل حافظه یک بایت داده قرار میگیرند.

lThis results in a 232 x 8 RAM, which would be 4 GB of memory.

اسلاید 7 :

lهر کلمه دارای 4 بایت میباشد

 

l

l232 bytes with byte addresses from 0 to 232-1

l230 words with byte addresses 0, 4, 8, ... 232-4

l

اسلاید 8 :

lباید هنگام کار با آرایه ها مراقب بود که اگر آرایه ای برای مثال از محل 2000 حافظه شرع شود، عضو اول آن در آدرس 2000 و عضو دوم آن در آدرس 2004 خواهد بود و نه در آدرس 2001

lبرای مثال اگر رجیستر $a0 دارای مقدار 2000 باشد:

lw $t0, 0($a0)

به اولین عضو اشاره میکند در حالیکه

lw $t0,8($a0)

به سومین عضو آرایه که در آدرس 2008 است دسترسی پیدا خواهد نمود.

l

اسلاید 9 :

lدو روش برای مشخص کردن ترتیب بایتها در حافظه وجود دارد:

lBig endian:

word address (lowest numerical byte address) is the address of the most significant byte

lLittle endian:

word address is the address of the least significant byte

l

اسلاید 10 :

lArithmetic

lInteger

lFloating Point

l

lMemory access instructions

lLoad & Store

l

lControl flow

lJump

lConditional Branch

lCall & Return

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید