بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی، توابع با مقادیر گسسته و توابع با مقادیر برداری میباشد.

یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی گفتار، شناسائی و تعبیر تصاویر، و یادگیری روبات اعمال شده است.

اسلاید 2 :

یک شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network) (ANN)ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش
اطلاعات می پردازد . عنصر کلیدی این ایده ، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است.
این سیستم از شمار زیادی عناصر پرداز شی فوق العاده بهم پیوسته تشکیل شده - که برای حل یک مسأله با هم هماهنگ عمل می کند. ANN ها ،نظیر انسانها ، با مثال یاد می گیرند .

اسلاید 3 :

یک ANN برای انجام وظیفه های مشخص ، مانند شناسایی الگو ها و دسته بندی اطلاعات ، در طول یک پروسه یاد گیری ، تنظیم می شود .

اسلاید 4 :

اولین سلول عصبی مصنوعی در سال 1943 بوسیله یک فیزیولوژیک و یک منطق دان ساخته شد.
اما محدودیتهای تکنولوژی در آن زمان اجازه کار بیشتر به آنها نداد.

اسلاید 5 :

سیستم عصبی ما از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده بهم پیوسته تشکیل شده که برای

حل یک مسأله با هم هماهنگ عمل می کند.
به هر يك از اين عناصر پردازشی فوق العاده يك نرون(Neurons) گفته ميشود.

اسلاید 6 :

هر نرون طبيعي از سه قسمت اصلي تشكيل شده است :
(dendrite) دندريت
(some) بدنه سلول
(axon) اكسون

اسلاید 7 :

دندريت ها به عنوان مناطق دريافت سيگنال هاي الكتريكي هستند كه داراي سطح نامنظم و شاخه هاي انشعابي بي شمار مي باشند.

اسلاید 8 :

بدنه سلول ، وظیفه تامین انرژی مورد نیاز جهت فعالیت های نرون را به عهده دارد.

اسلاید 9 :

اكسون بر خلاف دندريت ها از سطحي هموارتر و تعداد شاخه هاي كمتري برخوردار مي باشد. اكسون سيگنال هاي الكتروشيميايي دريافتي از هسته سلول را به نرون هاي ديگر منتقل مي كند.

اسلاید 10 :

محل تلاقي يك اكسون از يك سلول به دندريت هاي سلول هاي ديگر را سيناپس مي گويند.
توسط سيناپس ها ارتباطات ما بين نرون ها برقرار مي شود. به فضاي مابين اكسون و دندريت ها فضاي سيناپسي گويند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید