بخشی از مقاله

فن آوري (تكنولوژي)
اين بخش، جنبه ها (جهت‌ها) فن آورانه و فني، TCP,IP‌وابسته به پروتكل و همچنين محيط، كار كردن و موثر بودن پروتكل را تعريف مي‌كند، زيرا كانون (مركز) اصلي اين مدرك (پروتكل) فرستادن به راه (مسير)‌معيني مي‌باشد(عملكرد رده 3)، بحث و گفتگو (پروتكل رده 4)TCP تا اندازه‌اي مختصر است.


TCP
TCP، يك پروتكل حامل (حمل كننده) همسازي اتصال مي‌باشد، كه يافته ها (داده‌ها) را مانند زنجيره (جريان) سازمان نيافته بايت، منتقل مي‌كند.
با استفاده كردن از اعداد زنجيره‌وار (متوالي) و پيام‌هاي تصديق شده، (تصديق پيام‌ها)، TCP مي‌تواند، انتقال گره (بند) را همراه با تحويل داده‌ها، در مورد انتقال دادن بسته كوچك به پايانه گره (بند) فراهم كند.
جايي كه (پايانه‌اي) كه داده‌ها (يافته‌ها)، در انتقال دادن از منشا به پايانه، گم شده باشند، در اين حالت، TCP ‌ مي‌تواند داده‌ها (يافته‌ها) را دوباره انتقال داده، آن هم تا موقعي كه زمان درست، دلخواه، به دست آمده باشد يا، تا موقعي كه تحويل دادن موفقيت آميز، حاصل شده باشد. TCP همچنين، مي‌تواند پيام‌ها مكرر را تشخيص داده و آنها را به صورت درست و شايسته رها كند. اگر كامپيوتر انتقال دهنده، خيلي سريع، يافته‌ها (داده‌ها) را به كامپيوتر گيرنده، منتقل كند، TCP مي‌تواند مكانيسم (نظام) مهار كردن جريان را به كار گرفته، و داده‌ها (يافته‌ها) را به آهستگي منتقل كند.
TCP همچنين مي‌تواند تحويل داده‌ها را به لايه (رده) فوقاني، انتقال داده و از كاربرد آنها محافظت كند.


شكل1- نسبت (پيوند) مجموعه پروتكل اينترنت به نمونه به خصوص از مرجع (نشان) OSI نشان داده شده است.
نمونه خاص مرجع= OSI
IP، لايه (رده) 3 اصلي و بنيادي پروتكل در مجموعه اينترنت است.
علاوه بر انتقال ميزان كار اينترنت، IP همچنين گزارش دادن خطا، و فروپاشي و مونتاژ دوباره، قسمت‌هاي داده‌ها را مهيا مي‌كند، اين قسمت از داده‌ها، به نام نگاره (نوشتن)، داده‌ها، مي‌باشد، كه براي انتقال طي (در خلال) شبكه كامپيوتر طبق، اندازه متفاوت حداكثر تا اندازه حداقل مي‌باشد. IP نشان دهنده مركز (اصل) مجموعه پروتكل اينترنت است.


نشاني دادن IP‌به طور جهاني فوق العاده مي‌باشد، تعيين كردن (نسبت دادن) اعداد 32- بيت توسط مركز اطلاعات (داده‌هاي) شبكه كامپيوتري است. نشاني دادن IP، به طور فوق‌العاده جهاني، شبكه كامپيوتر، را در هر جا از جهان براي ارتباط داشتن با يكديگر، مجاز شناخته است.
نشاني دادن IP به طور جهاني، فوق العاده به سه قسمت تقسيم شده است قسمت اول، به نشاني دادن شبكه كامپيوتر اختصاص دارد.
قسمت دوم، به نشاني دادن به جز نتيجه نهايي (پيامد) اختصاص دارد و قسمت سوم IP، به نشاني دادن، براي اجرا برنامه كامپيوتر اختصاص دارد.


و قسمت سوم IP به نشاني دادن براي اجراي برنامه كامپيوتر اختصاص دارد. نشاني دادن IP از سه (3) رده بندي متفاوت، شبكه كامپيوتر حمايت مي‌كند. رده بندي A ‌شبكه كامپيوتر عمدتا، براي استفاده كردن در تعداد معدودي، براي كامپيوترهاي بسيار بزرگ، در نظر گرفته شده است. زيرا آنها فقط 8 (هشت) بيت براي نشاني دادن وسعت (زمينه) كامپيوتر، پيش بيني مي‌كنند. رده بندي B شبكه كامپيوتري به 16- بيت اختصاص دارد. و رده بندي C، شبكه كامپيوتري به 24- بيت براي وسعت كامپيوتر نشاني داده شده، اختصاص داده. رده بندي C شبكه فقط 8- بيت را براي وسعت اجرا برنامه كامپيوتر پيش بيني مي‌كند، به هر حال، تعداد اجرا برنامه در هر شبكه كامپيوتري مي‌تواند يك عامل محدود كننده باشد. در همه رده‌‌بندي‌هاي شبكه كامپيوتري (A,Bو C) اكثر بيت‌هاي چپ، نشان دهنده، نوع شبكه كامپيوتر است.


نشاني دادن IP در طرح اعشاري، و با نقطه مشخص شده است.
براي مثال 34.0.0.1‌ شكل 2 نشان دهنده، طرح‌هاي نشاني داده، براي رده‌بندي A، شبكه كامپيوتر است.

شبكه كامپيوتري IP‌همچنين مي‌تواند به واحدهاي كوچكتر تقسيم گردد اين واحدهاي كوچكتر به نام «سبك كارجز نتيجه نهايي (پيامد) ناميده مي‌شود، كه البته مي‌توان آن را هم، به نام «جز نتيجه نهايي» هم ناميده شود.
اين جز نتيجه نهايي (جز پيامد) مي‌توان براي مجري (اداره كننده) شبكه كامپيوتر، انعطاف پذير اضافي مهيا كند. براي مثال، در نظر بگيريد كه، يك شبكه كامپيوتر براي نشاني دادن رده‌بندي A اختصاص داده شده است، و همه بندها (گره‌هاي) در شبكه كامپيوتر آنكه، نمايش (بازنمايي) مشخص كردن با نقطه چين و اعشاري، اين شبكه كامپيوتر اين است كه با34/0.0.0‌ نشاني داده شده است.


(همه صفرهاي در وسعت اجرا برنامه يك نشاني دادن ويژه در تمام شبكه كامپيوتري است) مجري (اداره كننده) مي تواند با استفاده كردن از جزء نتيجه نهايي، شبكه كامپيوتر را مجددا تقسيم كند.
اين تقسيم‌بندي‌ مجدد، توسط «قرض گرفتن» بيت از قسمت مجري (اجرا) برنامه شبكه كامپيوتر، براي نشاني دادن و استفاده كردن از آنها مانند يك وسعت (زمينه) جز نتيجه نهايي، انجام شده است.

همانطور كه در شكل 3 نشان داده شده است اگر مجري (اداره كننده) شبكه كامپيوتر از هشت (8)بيت جز نتيجه نهايي (جز پيامد) استفاده كند، دومين، گروه هشت تايي از رده‌بندي A، براي IP نشاني داده، اعداد جز نتيجه نهايي را پيش بيني مي‌كند.
در مثال ما 341/0.0‌ نشاني داده به شبكه كامپيوتر 34 مربوط است، كه جز نتيجه نهايي آن هم يك (1) است. و 34.2.0.0‌ نشاني داده به شبكه كامپيوتر 34، با جز نتيجه نهايي (جز پيامد) 2 مربوط است. تعداد بيت‌هايي كه مي‌توان، از جز نتيجه نهايي نشاني داده شده، به عارت گرفت، متفاوت مي باشد. براي مشخص كردن تعداد بيت‌هاي استفاده شده، و موقعيت (جايگاه) آنها در وسعت (زمينه) مجري (اجرا برنامه) IP‌بايد از صورتكهاي جز نتيجه نهايي (جز پيامد) را پيش بيني كند. اين صورتك جز نتيجه نهايي بايد، از طرح همانند، نمايش (بازنمايي) تكنيك (فن) همانند، مانند نشاني دادنIP، استفاده كند. صورتك‌هاي جز نتيجه نهايي در همه بيت‌ها موجود مي‌باشند، م

گر در آنهايي كه براي وسعت (زمينه) مجري برنامه مشخص شده است. براي مثال، صورتك جز، نتيجه نهايي (جز پيامد) كه مشخص كننده هشت (8) بيت از جز نتيجه نهايي براي رده بندي A و نشاني دادن 34.0.0.0‌ است، برابر مي‌شود با، 255.255.0.0. و صورتك جز نتيجه نهايي كه مشخص كننده (16) بيت از جز نتيجه نهايي براي رده‌بندي A، نشان دادن 0.0.0 .34 است، برابر مي باشد با 255025502550 هر دو اينصورتك‌هاي جز نتيجه نهايي، در شكل 4 ترسيم شده است.

صورتك جز نتيجه نهايي مي‌تواند، از طريق شبكه كامپيوتري، جزو تقاضا عبور كند، به طوري كه، بندهاي (گره‌هاي) جديد مي‌توانند در مور

د تعداد بيت‌هاي جز نتيجه نهايي كه در شبكه كامپيوتري، آنها استفاده شده است، آگاه باشند.
به طور سنتي، همه اجزا نتيجه نهايي از تعداد شبكه كامپيوتري همانند، بايد از صورتك جز نتيجه نهايي (جز پيامد) همانند استفاده كنند. بعضي از مديران شبكه كامپيوتر، بايد يك صورتك هشت- بيت براي همه اجزا نتيجه نهايي (اجزا پيامد) در درون شبكه كامپيوتري انتخاب كنند. اين استراتژي براي مهار كردن (اداره كردن) مجري شبكه كامپيوتري و راه پروتكل كار را آسان مي‌كند. به هر حال، اين شيوه،فاصله (مسافت) نشاني دادن را در بعضي، از شبكه‌هاي كامپيوتري خراب مي‌كند. برخي از اجزا پيامد (اجزا نتيجه نهايي) داراي تعداد زيادي مجري برنامه مي‌باشند. برخي از آنها فقط داراي يك مجري برنامه هستند. اما به هر حال هر يك از اجزا نتيجه نهايي اعداد كامل، از اجزا نتيجه نهايي (اجزا پيامد) را نابود (خراب) مي‌كنند، كه حداكثر نمونه براي آن، شيوه‌ها (روش‌هاي متعدد و زنجيره‌اي مي‌باشد، زيرا هر كدام از آنها، فقط داراي دو مجري برنامه (اجرا كردن برنامه) مي‌باشند، كه آنها مي‌توانند از طريق، اجزا نتيجه نهايي به خصوص (شيوه‌هاي) زنجيره‌وار و متعدد، وصل شوند. همانگونه كه اجزا نتيجه نهايي رشد و توسعه مي‌يابد، مجري (اداره كننده) بايد به دنبال پيدا كردن شيوه (روش) براي استفاده كردن، با راندمان (با بازده) بيشتري از مسافت (فاصله) نشاني داده. خود باشد.


يكي از تكنيك ها (شيوه‌هاي) كه نتيجه بخش (جواب دهنده) بوده است به نام صورتك‌هاي طول متغير (تغيير پذير) جز نتيجه‌نهايي، ناميده مي‌باشد (LSM7)، طبق LSM7 يك مجري (اداره كننده) شبكه كامپيوتر، مي‌تواند يك صورتك طولي، همراه با تعداد معدودي مجري برنامه‌بودن، بر روي شبكه‌ كامپيوتري، استفاده كند، و همچنين يك مجري (اداره كننده) شبكه كامپيوتر، مي‌تواند از يك صورتك كوتاه، برروي اجزا نتيجه نهايي همراه با تعداد زيادي مجري برنامه بودن، كامپيوتر استفاده كند. به هر حال، اين تكنيك (فن) بسيار پيچيده‌تر از آن است كه همه آنها را در يك اندازه مساوي، انتخاب كنيم، و نشاني دادن هم بايد با دقت تعيين شود.


مسلما، براي استفاده كردن از LSM7، مجري (اداره كننده) شبكه كامپيوتر بايد از مسير معين پروتكلي، كه از آن محافظت كرده، استفاده كند. مسير مكررا (پي در پي)، CISCO‌، از LSM7، كه به همراه اولين و كوتاه‌ترين مسير هميشگي خود است، محافظت مي‌كند. (OSPF)
سيستم مياني جدانشدني به جهت نزديك سيستم مياني (جدايي ناپذير IS-ISO) مي‌باشد، كه مسير مدخل داخلي پروتكل را افزايش مي‌دهد (زياد كردن IGRP) و همچنين مسير ثابت پروتكل را هم افزايش مي‌دهد.


در برخي از شبكه‌هاي كامپيوتري، مانند LAIVS 802 IEEE‌و نشاني دادن IP‌، از طريق استفاده كردن از دو تا ديگر، از قسمت‌هاي مجموعه (سري) پروتكل اينترنت مي‌باشد، كه آن را با پويايي كشف كرده است.
اين دو قسمت عبارتند از، نشاني دادن جداسازي پروتكل (ARP) و نقطه مقابل (معكوس) نشاني دادن جداسازي پروتكل (RARP).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید