دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

دسته بندی معیار مؤثر در خوشه بندی اعتباری مشتریان

برای کسب دانایی در خصوص فرآیند ارزیابی و خوشه بندی اعتبار مشتریان، در مرحله اول مصاحبه های با چند نفر از کارشناسان خبره این موضوع در چند بانک و مؤسه مالی کشور انجام گرفت. با مقایسه اطلاعات کسب شده و مطالعات صورت گرفته از بانک ها و مؤسات مالی دیگر کشورها، می توان پی برد که بانک ها و مؤسسات مالی کشور بر خلاف سایر کشورها، یک مدل جامع و کامل برای ارزیابی و خوشه بندی اعتبار مشتریان ندارند.

به عقیده کارشناسان مورد مطالعه، مدون نبودن قوانین در این زمینه، راه را برای اعمال نفوذ و تصویب اعتبار مشتریانی که صلاحیت لازم را ندارند باز گذاشته است. در مرحله دوم این تحقیق برای جمع آوری و تکمیل اطلاعات، دو پرسش نامه جداگانه در اختیار کارشناسان و مدیران قرار گرفت. در پرسشنامه اول با توجه به بررسی ها و مصاحبه های انجام گرفته کلیه معیارها به پنج دسته تقسیم و در جداول جداگانه قرار گرفتند. طی این پرسش نامه ها میزان ضرورت و اهمیت هر معیار بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (Likert) از کارشناسان سئوال شد.

همچنین از کارشناسان و مدیران خواسته شد که معیارهایی که ذکر نشده اند را به انتهای جداول اضافه کنند. در پرسش نامه دوم معیارهای اضافه شده به همراه معیارهای قبل در اختیار تمام کارشناسان و مدیران قرار گرفت تا نظر جمعی در مورد لزوم و میزان اهمیت آنها حاصل شود. در نهایت پس از تعیین معیارهای مؤثر در فرآیند ارزیابی و میزان اهمیت آنها، معیارهای فرعی و پارامترهایی که جهت تشخیص و چگونگی ارزیابی و معیار مورد نیاز است، شناسایی گردید. خلاصه این معیارها به صورتی طبقه بندی شده اند شکل ۲ نشان داده شده است. روایی این پرسشنامه با بهره گیری از نظر متخصصان مربوطه و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد