دستورالعمل تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی با توجه به اهمیت مراعات اصول y قواعد یکسان در تدوین پایاننامهها و رساله های تحصیلات تکمیلی، در زیر دستورالعمل تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد برای کمک به دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و به منظور آشنایی آنها با یکی از جنبه های عملی در برنامه اجرای طرح تحقیقاتی پایان نامه ارائه شده است. بکار بستن دقیق این دستورالعمل (با توجه به مقررات داخلی هر دانشگاه که از طرف مرکز تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه اعلام می شود در چگونگی تنظیم و تایپ پایاننامه و رساله ضروری است. دانشگاهها از قبول پایاننامه یا رساله های غیرمنطبق بر این ضوابط خودداری می کنند. هر پایاننامه مشتمل بر صفحاتی است که فهرست مندرجات آن در زیر آمده است.

- تذکر: شماره گذاری بخش ها و یا قسمتهای هر فصل از سمت راست به ترتیب با شماره فصل شماره بخش - شماره قسمت مشخص می شود. او الف - ترتیب و موارد صفحات

۱- اولین برگ: سفید

۲- دومین برگها: بسم ا... الرحمن الرحیم (در وسط صفحه)

۳- سومین برگ: مطابق پیوست شماره ۱ (توجه: روی جلد نیز مشابه این فرم باشد). ذکر نام استادان مشاور یا دیگر افراد در این صفحه مجاز نیست.

۴- چهارمین برگ: تصویب نامه با امضاء اساتید راهنما و مشاور، داور(ان) و سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مطابق پیوست شماره ۲

۵- پنجمین برگ: تشکر و قدردانی (اختیاری ) .

۶- ششمین برگ: واگذاری حقوق مطابق فرم پیوست شماره ۳

۷- هفتمین برگ: تقدیم اثر ( اختیاری )

۸- هشتمین برگ: فهرست مطالب مطابق پیوست شماره ۴ در ادامه فهرست اشکال، جداول و نمادها در صفحات مجزا درج می گردد (هر مورد به شرط فزونی تعداد بر ۱۰ و به صورت اختیاری). تبصره ۱: شمارهگذاری صفحات، با احتساب هر یک از برگهای اول تا هفتم (در صورت وجود) به عنوان یک صفحه، از صفحه مربوط به فهرست مطالب شروع می شود و تا قبل از متن اصلی در وسط به فاصله یک سانتیمتر از لبه پایین صفحه با حروف (هشت، نه،...) نوشته میشود.

۹- متن اصلی پایاننامه یا رساله مطابق با ساختار ارائه شده در بند ب . تبصره ۲: صفحات متن اصلی با اعداد ۱ و ۲ و ۳ و... در سمت چپ بالای صفحه (به فاصله ۲ سانتیمتر از لبهٔ بالا و ۲/۵ سانتیمتر از لبه سمت چپ کاغذ) شمارهگذاری می شود. توجه شود که بر روی صفحهٔ اول هر فصل، شماره صفحه ذکر نمی شود، لیکن به حساب میآید. 

۱۰- پیوستها )

۱۱- واژهنامه: معادل فارسی کلمات و عبارات لاتین معادل آنها (اختیاری )۵ -

۱۲- مراجع (طبق الگوی بندج تذکر: شماره گذاری صفحات قسمتهای ۱۰-۱۲ تابع ضوابط شماره گذاری متن اصلی است.

۱۳- دو برگ ماقبل آخر: ترجمه انگلیسی چکیده (با فونت 12 Times New Roman و به فاصله خطوط حدود ۰/۶ سانتیمتر و تنظیم از حاشیه پایین صفحه)

۱۴- یک برگ ما قبل آخر: تصویب نامه رساله با اسامی اساتید راهنما و مشاور و سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده به زبان انگلیسی مطابق پیوست شماره ۵ (اختیاری) ..3-, 4-Times New Roman 14 تبصره ۳: کلیه فرمول ها 

 ۱۵- برگ آخر: سفید تذکر: از هیچ گونه حاشیه بندی در صفحات پایان نامه یا رساله استفاده نشود.ب- ترتیب و ساختار متن اصلی پایاننامه یا رساله