دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات

می دانیم که سازمان ها ناگزیر به ارضای نیازمندی های کیفیت، اعتبار و امنیت اطلاعـات خـود در رابطـه بـا همـه دارایـی هایشـان هسـتند. همچنین مدیریت سازمان باید به صورت بهینـه از منـابع در دسـترس فناوری اطلاعات، شامل برنامه های کـاربرد ی، اطلاعـات، زیرسـاخت و نیروی انسانی، استفاده نماید .[3] برای انجام یـا ن مسـئولیت هـا و بـه منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، مدیریت سازمان ناگزیر اسـت کـه به وضعیت معماری سازمان خود از منظر فناوری اطلاعات واقف بـوده، در مورد حاکمیت و کنترل مورد نیاز، تصمیم گیری کند. موارد زیـ ر را می توان جزء دلایل اهمیت بحث در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعـات دانست :[6]

 

  • حاکمیت خوب فنـاور ی اطلاعـات بازگشـت سـرمایه بیشـتر ی را تضمین می کند.
  • سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات در حال افزایش است.
  • فناوری اطلاعات فراگیر شده است.
  • برای یادگیری سازمان در مورد ارزش فنـاور ی اطلاعـات ضـروری است.
  • در موفقیت سرمایه گذاری ها در زمنـهی فنـاور ی اطلاعـات تـأثیر گذار است.
  • مدیریت ارشد سازمان زمان کافی برای بررسـی همـه درخواسـت های سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات ندارد.

-ابعاد حاکمیت فناوری اطلاعات

با توجه به شکل1 ابعادی برای حاکمیت فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است که در ادامه به تعریف مختصری از هر یک از این ابعـاد مـی پردازیم [10]،.[11]

حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان را در دستیابی به سه هدف حیـاتی،

همسوئی استراتژیک: اطمینان از پیوند کسب و کار و برنامه هـای IT، تعریــف، نگهــداری و معتبــر ســازی گــزاره ارزش IT، همســو ســازی عملکردهای IT با عملکرد های سازمان.

ارائه ارزش: IT مزایای استراتژیک وعده داده شده را ارائه می دهد و نیز اجرای گزاره ارزش سرتاسر چرخه تحویل، تمرکز بر بهینه سازی هزینه ها و اثبات ارزش ذاتی .IT