دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت سازمان های کارآفرین

برای بیان این بعد از موانع محیطی به اختصار درباره ی دو فاکتور که تاثیر به سزایی در تعلیم وتربیت در سازمان های کارآفرین دارند میپردازیم.

ضعف آموزش عالی : در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارتهای ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاسته ای کلان اقتصادی تعیین می شوند .لیکن در ایران هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم گیرندگان مشخص نیست. علاوه بر این، آموزش های ارائه شده نیز، در یک نظامِ متناسب با سیاست های کلان کشور تهیه نشده است.

 عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد : علاوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصتهای مناسب آموزش مهارت-های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی شود.[31]

موانع فردی :

شامل سه سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی می باشد.

  • سرمایه فیزیکی: در واقع همان سرمایه ابزاری یا دارایی ثابتی است که از یک جریان تولیدی به عنوان ستانده به دست آمده و به طور مستمر ومداوم در فرآیند تولید دیگر کالاها برای دوره زمانی بیشتر از یک سال به کار گرفته میشود .[26]
  • سرمایه انسانی: منظور از سرمایه انسانی که در واقع یکی از اجزای اساسی سرمایه فکری است، دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان و طرز فکر آنان درباره کسب و کار است .[26]
  • سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادلات و ارتباطات میگرددب26ب.
  • یادگیری: یادگیری عبارتست از تغییرنسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد.

بمرز لی5 معتقد است که بیشتر یادگیری ها توسط ملاقات با افراد، گوش دادن به ایده ها و دیدن تکنولوژی هایشان استب27ب.