راهنمای انجمن کتابداران آمریکا درباره نقاط دسترسی

راهنمای انجمن کتابداران آمریکا درباره نقاط دسترسی از ابهام بیشتری برخوردار است:

پس از مرور سطحی اثر در دست، هر تعداد سرعنوان موضوعی که مورد نیاز است را اختصاص دهید تا موضوع یا موضوعات زیر پوشش تعیین شوند. سعی نکنید تا موضوعاتی را تشخیص دهید که نویسنده یا ناشر آنها را تصریح نکردهاند یا موضوعاتی که می توان آنها را بازنمود قضاوت ارزشمند تفسیر کرد.

به هر سرعنوان موضوعی، یکی از انواع تقسیمات فرعی که در زیر مجموعه فهرست شده است را اضافه کنید:

مثال: فیزیکدانان - ادبیات داستانی کریسمس -- شعر جوانان اژدها - افسانه بازنمود قضاوت ارزشمند در کل جهان چه معنایی می دهد و یک نمایه ساز چگونه باید از قوانینی این چنین نادقیق پیروی کند؟

درحقیقت، جزوهٔ انجمن کتابداران آمریکا هیچ فایدهٔ واقعی ندارد چراکه بسیار مبهم است و باید یک اصطلاحنامه بهتر و کامل تری را جایگزین آن نمود (الدر، ۱۹۹۱).

از نوامبر ۱۹۹۱، آسیال سی و کتابخانه کنگره آمریکا درباره فهرست نویسی موضوعی - تعاونیل داستان ها، نمایشنامه ها، و سایر آثار تخیلی تحقیقی را اجرا کرده اند. اکنون شش کتابخانه عمومی و دانشگاهی از طریق تکمیل رکوردهای مارک برای مدارک گزینشی، در این پروژه مشارکت دارند. اصطلاحات موضوعی و اصطلاحات نوع " (از سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره) اصافه شدهاند. از اکتبر ۱۹۹۷، آسیال سی و کتابخانه های شرکت کننده در این تحقیق، بیش از15000 رکورد مارک کتابخانه کنگره را تکمیل کرده اند.

بعلاوه، رکوردهای کتاب شناختی بعضی از اعضا نیز تکمیل شده و سرعنوان های موضوعی پیشنهادی به کتابخانه کنگره ارائه شده است که از آن میان هزار سرعنوان را پیشنهادی به  تصویب رسیده است. بیشتر این سرعنوان ها برای شخصیتهای داستانی است (وست برگ ، ۱۹۹۷). در سال ۱۹۹۷ و براساسی راهنمای انجمن کتابداران امریکا، مدخل های داستانی، سرعنوان های موضوعی و سرعنوان های شکلی به کتابشناسی ملی بریتانیا" اضافه شد (مک ایوان 1997)

این احتمال وجود دارد که نمایه سازی آثار تخیلی، به نسبت سایر انواع انتشارات، مشکلات بیشتری دربر داشته باشد. احتمالاً میزان انسجام حتی پایین تر خواهد بود، به ویژه اگر از نمایه ساز خواسته شده باشد که دیدگاه " نویسنده را ارائه کند، مگر آنکه از واژگان کنترلشدهٔ اصطلاحات کلی کمتر استفاده شود. به نظر میرسد که (مثلاً) نمایه سازی ادبیات داستانی فینفسه از نمایه سازی مجلات علمی یا کتابهایی دربارهٔ داستانها ذهنی تر باشد. مشکل دیگر آن است که تورق داستان برای اهداف نمایه سازی اصلاً ساده نیست و نمایه ساز نمیتواند از سرعنوان های موضوعی و عناوین فرعی، که در بسیاری از انواع دیگر انتشارات وجود دارند، استفاده کند (جوناک"، ۱۹۷۸). الدر(۱۹۹۱) این مشکلات را با وضوح بیشتری شناسایی کرده است.

فهرست نویسی داستانها به تخيل نیاز دارد. یک اثر غیرداستانی - حتی اگر در پشت  صفحهٔ عنوان خود فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) نداشته باشد - یک فهرست مندرجات، یک نمایه، سرعنوان فصل و سایر ویژگیهایی را دربر دارد که به فهرست نویس کمک خواهد کرد. حتی عنوان بازتابی دقیقی از محتوای اثر است. اگر کتاب دربارهٔ حسادت باشد یا دربارهٔ غبطه، عنوان نیز همین موضوع را بیان خواهد کرد. از سوی دیگر، یک اثر داستانی ممکن است درباره حسادت یا غبطه باشد اما حتی در داخلی متن نیز از این واژه ها خاطرسپردنو تفاوت بین غبطه و حسادت برجای میماند. این دو کلمه چیزی نیست که هرکسی به خویی معانی آنها را بداند. سی. (ص Xiv