راهنمای تهیه پروپوزل

تهيه پروپوزل :

Proposa Preparation for داده و آماده است پروپوزال بنویسد - معملاً WHO Spoon - - Բchard Kalina - Hohailand از آمادگی لازم  نوشتن یک پروپوزال برخوردار HPP.J9urnal Club نبوده و مشکل دارند، محقق باید خود را چک کند و به 30 November 2001

هر یک از سؤالات زیر پاسخ گوید، اگر جواب مثبت .بود، وی آمادگی دارد پروپوزال بنویسد الف- با تحقیقات انجام شده در زمینه موضوعی که قرار است روی آن تحقیق انجام گیرد آشنایی دارد خیر

ب - درک روشنی از مراحلی که قرار است در انجام تحقیق از آنها استفاده کند دارد. بله خیر

ج - آیا دانشجو احساس می کند که در انجام همه مراحل ضروری (از انجام تا اتمام پروژه) توانایی

دارد.

بله خیر

د- آیا دانشجو علاقه و انگیزه کافی برای انجام مراحل پروژه تحقیق را دارد.

بله خیر

فرض کنید محقق آمادگی لازم برای نوشتن پروپوزال دارد. اکنون، در زیر برخی از نکات جهت کمک به وی ارائه شده است .

۱- توصیه میشود در اولین گام دانشجو پروپوزال تحقیقاتی شخص دیگری را بخواند. معمولا اولین مشکل این است که دانشجو تصویر درستی از یک پروپوزال تحقیقاتی کامل شده در ذهن ندارد و نمیداند چگونه دیگر پروپوزال ها سازمان یافته اند، چگونه نوشته شده اند؟ چه عناوینی برای آنها استفاده شده است؟ آیا دیگر پروپوزال ها به نظر روشن میرسند؟ آیا به نظر می رسد نویسنده پروپوزال موضوع را می دانسته است؟ آیا وی می تواند پروپوزال خود را براساس مدل یک نمونه از پروپوزالی که از دیگران میبیند بنویسد؟

اگر دانشجو نتوانست به آسانی به یک یادو پروپوزال دسترسی پیدا کند، توصیه می شود از مشاور خود بخواهد تا در این کار به وی کمک کند. بسیاری . از استادهای راهنما فایل ویژهای مشتمل بر تعداد زیادی پروپوزال دارند

۲- پروپوزال واقعاً چیست؟ دستورالعمل تهیه آن چگونه است؟ يکا پروپوزال خوب شامل سه بخش تز میباشد. معمولا با بیان مسئله و پیشینه تحقیق شروع می شود که همان فصل اول یک تز میباشد و با بخش بررسی و بازنگری منابع که همان فصل دوم تز می باشد ادامه مییابد و در نهایت با تعریف روش تحقیق تمام می شود که فصل سوم تز است.