راهنمای کامل دانشجو در انجام پروژه های تحقیقاتی

اگر محقق اقدامات اولیهبرای شروع پروژه برداشته است این خود واقعاً در جلب حمایت و نظر مؤسسه تأمین کننده اعتبار، کمک کننده است. یک قدم کوچک مهم که می تواند پیش از درخواست پول برداشته شود این است که وی یک ارزیابی از کاری که قرار است انجام شود داشته باشد (مصاحبه، گروه های کاری و .... محقق باید در طرح پیشنهادی خود در مورد نحوه حل مسائلی که در پروژه وی مطرح هستند و مؤسسه پژوهشی تأمین کننده اعتبار را در نیل به اهداف خود کمک میکند توضیح داده باشد. محقق باید با توجه به کارهای قبلی انجام شده در این زمینه دلیل ویژهای وجود دارد که محقق یا مؤسسه پژوهشی شما علاقه مندند پروژه را انجام دهند؟

موقعیت جغرافیایی، تخصصی زبانی، ارتباط نزدیک با کاربران پروژه و الی آخر).

*اگر برای دانشجو فرصتی فراهم باشد که بتواند برای انجام تحقیق خود، با سازمانهای دیگری که در این زمینه کار می کنند ارتباط برقرار کتد، باید جنبه های مختلف این موضوع را بررسی و سپس تصمیم بگیرد. برخی اوقات این ارتباط و همکاری مفید است ولی اغلب دانشجو در اجرای تز آزادی عمل خود را از دست می دهد. لذا دانشجو باید مطمئن باشد شراکت با طبع وی مطابقت دارد. هم چنین ممکن است پروژههای دیگر وارد میدان شوند و پروژه مربوط به دانشجو موقتاً تأخیر افتد.

*وقتی محقق به بخش مواد و روش پروپوزال رسید، مهم است که به عقب برگردد و به نیازهایی که در این بخش فهرست شده است اشاره نماید و نشان دهد چطور روش های به این نیازها پاسخ میدهند.

*به دانشجو باید به موضوعات فقط به عنوان منبعی از دادهها برای آنالیز نگاه کند. دانشجو باید موضوعی که در مورد آن تحقیق می کند را به همکاران دیگر در تحقیق وی معرفی کند به گونه ای که آنها آنرا بفهمند. وی باید یافتههای خود را با آنها در میان بگذارد تا واکنش آنها را ببیند. تحقیق فقط نباید دانشجو را از نظر درک یافته های جدید قدرتمند کند، بلکه باید افرادی را که در تحقیقی با وی هستند نیز از نظر درک مسائل تقویت کند.