راه حل های پیش بینی شده در مورد زیرساخت های انرژی

در مورد زيرساخت هاي انرژي راه حل هاي پيش بيني شده اي وجود دارد. مي توان از تکنولوژي هاي انرژي محيطي استفاده کرد براي مثال مي توان به جاي دکل کشي هاي برق ، از انرژي خورشيدي و يا باد بهره جست .

سيستم هايي براي جمع آوري آب هاي سطحي و تصفيه خانه هاي کوچک مانند سپتيک تانک ٣ ها ايجاد کرد وبه اين صورت مديريت انرژي را در داخل مجموعه انجام داد( حاج سقطي، ١٣٩٠).در ادامه به مقايسه تطبيقي ويژگي هاي معماري بومي و نقش آن درطراحي اقامتگاه طبيعي با صنعت اکوتوريسم مي پردازيم . (جدول ٣)

 نتيجه گيري

اکوتوريسم قابليت مستعد نواحي بياباني براي دستيابي به توسعه پايدار است و معمولا داراي يک مفهوم و محتواي فرهنگي و محلي با اهميت است و انسان را به جامعه باز مي گرداند و احساس تعهد به منظور حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگ سنتي را در انسان برمي انگيزد. معماري بومي به دليل هماهنگي ١٠٠% با خصوصيات و نياز هاي اکوتوريسم به عنوان معماري مورد قبول اين نوع گردشگري اثبات شده است . معماري بومي سازگاري قابل توجهي با طبيعت پيرامون و زيست بوم دارد و با استفاده از تکنولوژ ومصالح بوم آورد، هيچ نوع آسيبي به بدنه اصلي محيط زيست وارد نمي کند.

آن چه قابل توجه است اين است که اگر معماري داراي تعاملي مثبت و منفي با محيط زيست است ،وابسته به تصميم انسان است که پيروي از کدام روش به همراهي با طبيعت بپردازد. پس اگر به خصوصيات طبيعت توجهي نشود، معماري آسيبي است بر پيکره طبيعت و زماني که با توجه به خصوصيات آن ، معماري، مواد و مصالح مورد نياز انتخاب شود عامل ارتقاء کيفيت محيط زيست منطقه مي شود. پس اين انسان است که با برنامه ريزي و تصميم گيري مي تواند معماري را به عامل پيشرفت ويژگي هاي طبيعي مناطق تبديل کند و يا به تخريب آن منجر شود.