راه های بهتر ساختن مقاله

چنین جملهای راه نوشتن مقاله را مشخص می نماید و به شما کمک میکند که مقالهای یکدست و خالص تهیه کنید. اگرچه در چنین مقالهای منبع اصلی اطلاعات شما همان تجربیات شخصی خودتان خواهد بود ولی قرار دادن چنین جملهای به عنوان سرلوحه ی کار راه را برای نویسنده چنان هموار میکند که میفهمد چه باید بکند. همچنین این جمله نویسنده را راهنمایی ابتدا میتواند جنبه ای سرگرم کنندگی موضوع را برای جلب توجه خواننده و برقرار کردن رابطه با وی پیش کشیده و بعد حقایقی را در مورد مدلهای مختلف تشریح نماید، چند نوع را مشخص کند

- حتی با کشیدن شکل ها و فرمهای لازم - و بعد تکیه کند. روی مورد استفاده بودن آنها در زمان جنگ.(البته اگر بخواهیم مقاله کاملاً کوتاه باشد این سه مورد میتواند موضوع سرمقاله قرار بگیرد)

در اینجا شما به خود فرصتی می دهید که مطالب گوناگون را تحت عنوان و هدف مشخصی منظم کنید. در اینجا می توانید نکاتی را که باید از آن صرفنظر کرد بشناسید (اگرچه این موضوعات در نفس خود دارای اهمیت زیاد بوده و بسیار جالب باشند ولی به خاطر مربوط نبودن به موضوع آنها را کنارگذارده و راه اصلی خود را دنبال می کنید در عوض نکاتی را که مربوط به موضوع بوده و باید روی آنها تکیه کرد می توانید به راحتی انتخاب نمائید.) عیناً مثل اینکه هر مطلب را در بوته  آزمایش گذاشته، سبک سنگین کرده و آنچه را که مناسب با مقاله  شما باشد انتخاب کنید. باید کمال دقت را به کاربرید و ببینید هر یک از مطالبی که در اختیار دارید به درد کار شما میخورد یا نه.

این طریق ارزشیابی مطلب حتی برای موضوعات عمومی و شناخته شده کاملاً ضروری است. مثلاً برای نوشتن مقاله ای عمومی چون «یادگیری راندن اتومبیل» قبل از شروع کار باید از خود پرسید. در این عصری که هرکس کم و بیش اطلاعاتی از اتومبیل و اتومبیلرانی دارد چه میتوان نوشت که برای خواننده جالب بوده و تازگی داشته باشد؟

فایده ی چنین سئوالی این خواهد بود که لااقل موضوع نوشته خود را محدود کنید به چیزی مانند «یادگیری مقررات جدید راهنمائی» یا «آمادگی برای رانندگی در زمستان» یا «بیان نکاتی که مراعات آن فرهنگ رانندگی جامعه را بالا میبرد» و غیره. اگر در این مورد به محدودکردن مطلب به صورتی که گذشت توجه نشود احتمال زیاد دارد که نوشته زیاد سرراست از آب در نیاید و گنگ و مبهم شود. (اگر همه  این مطالب مورد نظر باشد لااقل باید هریک را جداگانه نوشته و در یک کتاب چند فصل مجزی ارائه داد. در واقع فصل های یک کتاب عبارتند از چند مقاله ی کوتاه مربوط به هم)

مرور مطالب گردآوری شده به این طریق لازم و سودمند خواهد بود زیرا کمک خواهد کرد تا مطالبی که باید در مقاله ذکر شود و مطالبی که احتمالاً ذکر آنها در بهتر ساختن مقاله مفید خواهد بود

- بسته به وضع خاص و موقعیتهای پیش بینی نشده در هنگام نوشتن

- مشخص و دسته بندی شده و مطالب غیر لازم حذف گردد.