راه های دستیابی به منابع علمی

داوری توسط افراد ناشناس برای مؤلفان تمام مقالات ارسال شده به مجلات ادواری توسط افرادی که برای مؤلف ناشناخته هستند داوری می شود. به این معنی که اسامی هریک از داورها نه برای مؤلفان مقالات و نه برای سایر داورها آشکار نمی شود. بیشتر مجلات نظیر Agronomy Journal یک قدم فراتر رفته و از افشای اسامی مؤلفان به داورها نیز خودداری می کنند. در این مجلات عنوان کامل مقاله به همراه اسناد مربوط به مقاله مؤلف با کلیه موارد تأئید شده بدون اسامی مؤلفان، آدرس و قسمت سپاسگزاری تهیه می شود و برای داورها جهت بازبینی مقالات ارسالمیگردد. در این شرایط باید توجه کرد که جداول و اشکال با عنوان مقاله مشخص می شوند نه اسامی نویسندگان. همین طور سایر مشخصات نیز در ابتدا و انتهای مقاله باید نامشخص باشد. به عنوان آخرین نکته گاهی نام مؤلف اصلی ممکن است به طور غیرعمد از طریق نرم افزاری در خلاصه اسناد آشکار شود. اگر این مورد پیش آید باید با افراد خبره در نرمافزار مشورت نمود و مشکل را برطرف کرد. محقق در صورت داشتن سؤال خاصی در ارتباط با داوری محرمانه، میتواند به صورت مستقیم با سردبیر مقاله مشورت کنید.

دستیابی به منابع علمی

مقدمه . اطلاعات کتابشناسی شامل فهرستی از مقالات مختلف، اختراعات و ابداعات، گزارشهای علمی و سایر منابع علمی در یک موضوع خاص میباشد. امروزه محققان تمایل دارند به این اطلاعات در حداقل زمان ممکن دست یافته، بتوانند از مقالات موجود در موضوعات مورد نظر آنها در تحقیقات خود استفاده نمایند. قبل از ظهور اینترنت، اکثر پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی نقش اصلی را در بازیابی اطلاعات ایفا می کردند. این روزها صدها هزار رایانه از طریق خطوط مخابراتی به هم متضل شدهاند و هر فردی قادر است با استفاده از رایانه شخصی خود به اطلاعات هر نقطه از دنیا که بخواهند دسترسی پیدا کند. اینترنت یک شبکه جهانی و فیزیکی مشتمل بر سیمها و ماهواره هاست که صدها هزار شبکه کوچکتر را در تعداد زیادی از کشورها به هم مرتبط کرده و هر روز در حال افزایش است، به گونه ای که در یک لحظه فرد می تواند کتابخانه کنگره را مرور کند و در لحظه ای دیگر تصاویری را در کتابخانه ملی پزشکی ببیند و یا لحظه ای دیگر با همکار خود در کشور دیگر به گفتگو بنشیند. هر روز صدها میلیون نفر از این شبکه عظیم الکترونیکی استفاده می کنند و به انواع منابع پایگاههای اطلاعاتی دسترسی پیدا می کنند و به تبادل اطلاعات میپردازند. هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این امکان، بیشتر ارتباط بهتر با مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دسترسی به اطلاعات علمی میباشد.